ODKAZY
2011
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Publikace
2011
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Substance Use in a Comparative Perspective (The Case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia)


Arnošt Veselý

Dagmar Dzúrová

(Eds.)

Nakladatelství Karolinum

Praha, 2011
Práce publikovaná v anglickém jazyce je věnována problematice užívání a zneužívání návykových látek ve vybraných postkomunistických zemích střední a východní Evropy. Prezentuje data o užívání skupiny návykových látek (alkoholu, tabáku, drog) i srovnatelné údaje o zdravotních a sociálních důsledcích jejich užívání, umožňuje srovnání rozdílů mezi jednotlivými zeměmi na tomto poli a jejich vývojové trendy po roce 1989. Metodologický přístup autorů, založený na kvantitativní i kvalitativní analýze, činí z díla nejen autoritativní popis daného stavu v jednotlivých oblastech, ale i zdroj pro hlubší pochopení souvislostí užívání návykových látek z hlediska společenských věd a veřejného zdravotnictví. Poznatky v něm shrnuté tak mohou být podnětem pro další studijní a vědecké účely, v praxi pak pro oblast sociální a zdravotní politiky.
Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky (Jejich tvorba, hodnocení a kontrola)

Frantiček Ochrana

Wolters Kluwer Česká republika

Praha 2011
Kniha se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek. Autor se při řešení uvedeného problému opírá o relevantní teoretická východiska, jakož i vychází ze zobecnění svých vlastních zkušeností a poznatků z působení ve státní správě. Publikace analyzuje dokumenty související s tvorbou, hodnocením a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek, přičemž bere na zřetel všechny relevantní právní předpisy, které se vztahují k dané problematice (zákon o finanční kontrole, zákon o majetku ČR, zákon o rozpočtových pravidlech). Zvláštní pozornost je věnována zejména aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 423/2010 Sb., účinném k 3. lednu 2011 (včetně připravované novely k 30. 6. 2011). Publikace svými náměty nabízí řadu podnětů pro reformu státní správy a samosprávy v ČR. Kniha proto může být využita jak ve výuce na vysokých školách, tak i v praxi veřejné správy.
Současné metodologické otázky veřejné politiky

Martin Nekola

Hana Geissler

Magdalena Mouralová

(eds.)

Nakladatelství Karolinum

Praha, 2011


Publikace si klade za cíl reagovat na současné metodologické otázky oboru veřejná politika, které jsou nejen aktuálně diskutovány v zahraničí, ale kde také sami autoři pociťují deficity oboru v České republice. První část publikace se věnuje konkrétním analytickým metodám a obecnějším výzkumným přístupům. Velká pozornost je věnována metodám umožňujícím analyzovat postojovou a hodnotovou pluralitu aktérů veřejněpolitického procesu a jejich argumentačních strategií, jako jsou analýza diskurzu, analýza rámců nebo metoda Q. Obecnější výzkumné přístupy reprezentují kapitoly věnované veřejněpolitickému výzkumu, komparaci a případovým studiím. Druhá část publikace se zaměřuje na různé aspekty hodnocení dopadů politik. Reflektuje otázky spojené s uplatňováním metodik EIA a RIA v zahraničí i v České republice a představuje v prostředí české veřejné správy relativně neznámou metodu kontingentního hodnocení.
Poznávání budoucnosti jako výzva

Martin Potůček a kolektiv

Nakladatelství Karolinum

Praha, 2011Tato publikace nabízí ucelenou charakteristiku sedmi základních výzev při řešení celostně pojatých úloh sociálního prognózování a zároveň specifikuje možnosti a způsoby, jak tyto výzvy zvládat. Začíná vymezením prognózování jakožto formulace podmíněných výpovědí o možných budoucnostech a rozborem prognostické metodologie a metod. Odkazuje přitom na uplatňující se teorie a kritéria hodnocení. Rozebírá roli elit a veřejnosti v prognostické tvorbě, analyzuje podobu institucionálního rámce prognózování a pojednává i o výzvách globalizace. V závěru identifikuje klíčové meritorní výzvy budoucnosti pro českou společnost a český stát a formuluje řadu praktických doporučení pro sociální prognózování.


Kniha byla zpracovaná týmem autorů z Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kteří se opírají o své více než desetileté zkušenosti se souhrnným prognózováním vývoje české společnosti. Jejich poznatky mohou být užitečné všem, kdo se vydávají na obtížnou cestu poznávání možných budoucností. Nemusí přitom tolik záležet na specifické aplikační oblasti – tedy zda jde o úroveň celostátní, krajskou či municipální, zda se v centru pozornosti ocitne veřejná či soukromá instituce, veřejný, komerční nebo občanský sektor, nebo zda budou prognózy, vize a strategie věnované průřezovým či sektorovým problematikám.

Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století

Pavol Frič, Tereza Pospíšilová a kol.

Nakladatelství Agnes

Praha, 2010

Publikace představuje dobrovolnictví jako komplexní fenomén, který je integrální součástí vývoje české společnosti. Pojímá ho jako výsledek přetrvávání tradic z minulosti a aktuálních změn na úrovni individuálních aktivit i na úrovni jejich organizačního a kulturního rámce. Autoři ani tak nepátrají po příčinách dobrovolnictví v ČR, ale spíše se soustřeďují na to, jak dobrovolnictví v ČR funguje, jak to „u nás v dobrovolnictví chodí“, jakými způsoby je dobrovolnictví v ČR provozováno, které z nich jsou dominantní a jak se liší od ideálů obsažených ve vzorcích dobrovolnictví, které byly převzaty z literatury a upraveny pro podmínky české společnosti. První kapitola shrnuje a analyzuje relevantní teoretickou literaturu o dobrovolnictví. Zvláštní pozornost věnuje právě konceptu vzorců a hodnot dobrovolnictví a vymezení jeho klíčových dimenzí na individuální i kolektivní úrovni. Ve druhé kapitole je tento koncept uplatněn při analýze socialistické éry dobrovolnictví a při formulaci hypotéz o vlivu tohoto období na formování současných vzorců dobrovolnictví v podobě dvou logicky konzistentních, hypotetických příběhů. Třetí kapitola blíže popisuje metody použité při získávání empirických dat. Čtvrtá až devátá kapitola se věnují analýze jednotlivých dimenzí českého dobrovolnictví na pozadí konceptu vzorců dobrovolnictví a teorie modernizace. Závěrečná kapitola obsahuje shrnutí poznatků jednotlivých kapitol, analýzu vztahů mezi vnitřními dimenzemi vzorců dobrovolnictví a končí diskusí procesu vývoje českého dobrovolnictví za posledních dvacet let.2011Substance Use in a Comparative Perspective (The Case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia)


Arnošt Veselý

Dagmar Dzúrová

(Eds.)

Nakladatelství Karolinum

Praha, 2011
Práce publikovaná v anglickém jazyce je věnována problematice užívání a zneužívání návykových látek ve vybraných postkomunistických zemích střední a východní Evropy. Prezentuje data o užívání skupiny návykových látek (alkoholu, tabáku, drog) i srovnatelné údaje o zdravotních a sociálních důsledcích jejich užívání, umožňuje srovnání rozdílů mezi jednotlivými zeměmi na tomto poli a jejich vývojové trendy po roce 1989. Metodologický přístup autorů, založený na kvantitativní i kvalitativní analýze, činí z díla nejen autoritativní popis daného stavu v jednotlivých oblastech, ale i zdroj pro hlubší pochopení souvislostí užívání návykových látek z hlediska společenských věd a veřejného zdravotnictví. Poznatky v něm shrnuté tak mohou být podnětem pro další studijní a vědecké účely, v praxi pak pro oblast sociální a zdravotní politiky.
Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky (Jejich tvorba, hodnocení a kontrola)

Frantiček Ochrana

Wolters Kluwer Česká republika

Praha 2011
Kniha se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek. Autor se při řešení uvedeného problému opírá o relevantní teoretická východiska, jakož i vychází ze zobecnění svých vlastních zkušeností a poznatků z působení ve státní správě. Publikace analyzuje dokumenty související s tvorbou, hodnocením a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek, přičemž bere na zřetel všechny relevantní právní předpisy, které se vztahují k dané problematice (zákon o finanční kontrole, zákon o majetku ČR, zákon o rozpočtových pravidlech). Zvláštní pozornost je věnována zejména aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 423/2010 Sb., účinném k 3. lednu 2011 (včetně připravované novely k 30. 6. 2011). Publikace svými náměty nabízí řadu podnětů pro reformu státní správy a samosprávy v ČR. Kniha proto může být využita jak ve výuce na vysokých školách, tak i v praxi veřejné správy.
Současné metodologické otázky veřejné politiky

Martin Nekola

Hana Geissler

Magdalena Mouralová

(eds.)

Nakladatelství Karolinum

Praha, 2011


Publikace si klade za cíl reagovat na současné metodologické otázky oboru veřejná politika, které jsou nejen aktuálně diskutovány v zahraničí, ale kde také sami autoři pociťují deficity oboru v České republice. První část publikace se věnuje konkrétním analytickým metodám a obecnějším výzkumným přístupům. Velká pozornost je věnována metodám umožňujícím analyzovat postojovou a hodnotovou pluralitu aktérů veřejněpolitického procesu a jejich argumentačních strategií, jako jsou analýza diskurzu, analýza rámců nebo metoda Q. Obecnější výzkumné přístupy reprezentují kapitoly věnované veřejněpolitickému výzkumu, komparaci a případovým studiím. Druhá část publikace se zaměřuje na různé aspekty hodnocení dopadů politik. Reflektuje otázky spojené s uplatňováním metodik EIA a RIA v zahraničí i v České republice a představuje v prostředí české veřejné správy relativně neznámou metodu kontingentního hodnocení.
Poznávání budoucnosti jako výzva

Martin Potůček a kolektiv

Nakladatelství Karolinum

Praha, 2011Tato publikace nabízí ucelenou charakteristiku sedmi základních výzev při řešení celostně pojatých úloh sociálního prognózování a zároveň specifikuje možnosti a způsoby, jak tyto výzvy zvládat. Začíná vymezením prognózování jakožto formulace podmíněných výpovědí o možných budoucnostech a rozborem prognostické metodologie a metod. Odkazuje přitom na uplatňující se teorie a kritéria hodnocení. Rozebírá roli elit a veřejnosti v prognostické tvorbě, analyzuje podobu institucionálního rámce prognózování a pojednává i o výzvách globalizace. V závěru identifikuje klíčové meritorní výzvy budoucnosti pro českou společnost a český stát a formuluje řadu praktických doporučení pro sociální prognózování.


Kniha byla zpracovaná týmem autorů z Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kteří se opírají o své více než desetileté zkušenosti se souhrnným prognózováním vývoje české společnosti. Jejich poznatky mohou být užitečné všem, kdo se vydávají na obtížnou cestu poznávání možných budoucností. Nemusí přitom tolik záležet na specifické aplikační oblasti – tedy zda jde o úroveň celostátní, krajskou či municipální, zda se v centru pozornosti ocitne veřejná či soukromá instituce, veřejný, komerční nebo občanský sektor, nebo zda budou prognózy, vize a strategie věnované průřezovým či sektorovým problematikám.

Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století

Pavol Frič, Tereza Pospíšilová a kol.

Nakladatelství Agnes

Praha, 2010

Publikace představuje dobrovolnictví jako komplexní fenomén, který je integrální součástí vývoje české společnosti. Pojímá ho jako výsledek přetrvávání tradic z minulosti a aktuálních změn na úrovni individuálních aktivit i na úrovni jejich organizačního a kulturního rámce. Autoři ani tak nepátrají po příčinách dobrovolnictví v ČR, ale spíše se soustřeďují na to, jak dobrovolnictví v ČR funguje, jak to „u nás v dobrovolnictví chodí“, jakými způsoby je dobrovolnictví v ČR provozováno, které z nich jsou dominantní a jak se liší od ideálů obsažených ve vzorcích dobrovolnictví, které byly převzaty z literatury a upraveny pro podmínky české společnosti. První kapitola shrnuje a analyzuje relevantní teoretickou literaturu o dobrovolnictví. Zvláštní pozornost věnuje právě konceptu vzorců a hodnot dobrovolnictví a vymezení jeho klíčových dimenzí na individuální i kolektivní úrovni. Ve druhé kapitole je tento koncept uplatněn při analýze socialistické éry dobrovolnictví a při formulaci hypotéz o vlivu tohoto období na formování současných vzorců dobrovolnictví v podobě dvou logicky konzistentních, hypotetických příběhů. Třetí kapitola blíže popisuje metody použité při získávání empirických dat. Čtvrtá až devátá kapitola se věnují analýze jednotlivých dimenzí českého dobrovolnictví na pozadí konceptu vzorců dobrovolnictví a teorie modernizace. Závěrečná kapitola obsahuje shrnutí poznatků jednotlivých kapitol, analýzu vztahů mezi vnitřními dimenzemi vzorců dobrovolnictví a končí diskusí procesu vývoje českého dobrovolnictví za posledních dvacet let.