ODKAZY
2010
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Publikace
2010
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Kudy ke dnu (Analýza charakteristik klientů Naděje, o.s., středisko Praha, Bolzanova)

Libor Prudký, Michaela Šmídová

SOCIOKLUB

2010, Praha

Dlouholetý výzkum klientů občanského sdružení Naděje (středisko Praha, Bolzanova) zahrnul celkem 4620 osob. Koretkní data o tak velké skupině lidí z těch nejvíce exkludovaných dosud v ČR nebyla k dispozici. Z tak velkého souboru lze usuzovat na podobu této zvláštní sociální vrstvy v naší zemi vůbec. Publikace nabízí jejich základní sociální a demografickou strukturu, základní obrysy jejich životních drah a rozhodující příčiny jejich propadu sociální sítí „až ke dnu“.

Czech Elites and General Public: Leadership, Cohesion and Democracy

P. Frič a kolektiv

Nakladatelství Karolinum

2010, Praha

Publikace pojednává o současné situaci české společnosti z perspektivy nejnovějších poznatků a koncepcí teorie elit orientovaných na vzájemné vztahy jednotlivých typů českých elit i jejich vztahu k veřejnosti. Závěry autorů jednotlivých kapitol jsou opřeny o bohatý empirický materiál, který byl prostřednictvím kvantitativních výzkumů v průběhu let 2002 až 2008 nashromážděn v Centru pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.
Kapitoly o bezpečnosti

2. vydání (1. vydání 2007)

M. Balabán, L. Stejskal a kolektiv

Nakladatelství Karolinum

2010, Praha

Kapitoly o bezpečnosti představují publikaci, která se zabývá ve velmi širokém kontextu procesem zajišťování bezpečnosti ČR na národní i mezinárodní úrovni. Tematické okruhy publikace jsou zaměřeny na teoretické aspekty bezpečnosti, legislativní právní a ekonomickou dimenzi zajišťování bezpečnosti a fungování, strukturu, vzájemné vazby a komponenty bezpečnostního systému. Pozornost je věnována i mezinárodnímu rámci zajišťování bezpečnosti, především s ohledem na členství ČR v EU a NATO.
Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky

F. Ochrana (editor)

Nakladatelství Matfyzpress

2010, PrahaAutoři: Zuzana Drhová, Pavol Frič, Martin Nekola, Vilém Novotný, František Ochrana, Martin Potůček, Antonín Rašek, Jaroslava Simonová, Arnošt Veselý


Kniha se zabývá problematikou strategického řízení ve veřejné správě a zkoumá teoretické přístupy k tvorbě politiky. Vymezuje aktéry strategického vládnutí a strategického řízení. Analyzuje vize, prognózy, koncepce a realizační plány jako klíčové dokumenty pro strategické řízení a plánování činnosti resortů. Zabývá se zkoumáním  neotayloristického a  neoweberiánského  přístupu k řízení veřejného sektoru a porovnává je s ideou „veřejného podnikání“ a „new public management“. V závěrečné části přibližuje problematiku strategického řízení na vybraných případových studiích (obrana, vzdělávání, trvale udržitelný rozvoj).
Studie o hodnotách

L. Prudký a kolektiv

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.

2010, Praha


Studie o hodnotách představují ojedinělý text v současné české společenskovědní literatuře. Uvádějí pohledy na zkoumání a pojetí hodnot z různých hledisek (filosofických, etických, ekonomických, psychologických, politologických a hlavně sociologických) a tím upozorňují na složitost tematiky hodnot a nutnou opatrnost a metodologickou ujasněnost v přístupu k jejímu poznávání. Zároveň se ukazuje vrcholná aktuálnost zkoumání hodnot. Stejně důležité je, že ve většině textů jde spíše o hodnoty jako o to, co má být, tedy o hodnoty, které mohou složit jako zdroj pro hodnocení toho, co je potřebné, užitečné, prospěšné a napomáhá humanisticky pojímanému rozvoji společnosti. Ukazuje se, že kritéria opřená o ekonomizující teorii racionální volby jsou nedostatečná.
Tehdy a teď

Libor Prudký (editor)

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.

2010, Praha

Soubor studií několika sociálních vědců nabízí zobecnění pohledu na vybrané součásti transformace společnosti České republiky. Jsou opřené o ověřené poznatky vývoje v období od roku 1989 až do současnosti a o pokusy zobecnit takové poznatky a zkušenosti. Srovnání očekávání, která byla ve společnosti na počátku transformace, s naší žitou skutečností přinášejí mnoho nových poznatků a především ukazují na otázky, problémy a nebezpečí, která z dosavadního transformačního procesu vyplývají pro další rozvoj společnosti. Autory textů jsou přední sociologové a filosofové – Václav Bělohradský, Pavol Frič, Jiří Musil, Miloslav Petrusek, Martin Potůček a Jan Sokol.
Veřejná politika

M. Potůček a kolektiv (editor)

Nakladatelství SLON

2010, Praha

dotisk

Tato publikace je první učebnicí veřejné politiky, vydanou v českém jazyce. Nabízí ucelený soubor poznatků o tomto novém, dynamicky se vyvíjejícím a průřezovém vědním oboru nejen jeho studentům, ale i studentům příbuzných discipplín - sociální politiky, politologie, ekonomie, sociologie, demografie, práva, veřejné správy a regionalistiky. Veřejná politika přesahuje specifické poznávací záběry těchto disciplín svojí snahou o celostní porozumění problémům soudobých společností a hledáním cest, jak je v praktickém životě státu, regionů, obcí, nadnárodních či neziskových organizací také účinně řešit. Kromě studentů je tudíž určena politikům, zastupitelům, pracovníkům veřejné správy, aktivistům občanského sektoru, novinářům a všem občanům zajímajícím se o veřejné záležitosti.
Nezápadní aktéři světové bezpečnosti

M. Balabán, A. Rašek a kolektiv

Nakladatelství Karolinum

2010, Praha


Práce analyzuje současný politický, ekonomický a bezpečnostní vývoj Brazílie, Ruska, Indie a Číny a jejich předpokládaný vývoj. V monografii je věnována pozornost jejich vzájemné spolupráci v rámci neformálního, ale stále více politicky a ekonomicky vlivného seskupení "BRIC" a též vztahům všech čtyř zemí s Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Součástí monografie je i přehled klíčových statistických údajů o ekonomickém postavení "BRIC" v globálním měřítku.
Revitalizace a konsolidace neziskového sektoru v ČR po roce 1989

O. Angelovská, P. Frič, R. Goulli

Nakladatelství Agnes

2010, Praha


Rozvoj neziskového sektoru je tradičně spojován s rozvojem demokracie a budováním občanské společnosti. V moderní společnosti však stále více narůstá jeho význam při úsilí o řízení narůstajících obtíží, se kterými se setkávají vlády všech vyspělých států při zabezpečování sociálních jistot pro své občany. V České republice zaznamenal neziskový sektor po roce 1989 obrovský rozmach. Pro politiky, státní správu i veřejnost je však dosud obtížné dohlédnout a plně pochopit význam a vliv neziskových organizací na veřejný život. Chybí informace i zkušenosti a ve vnímání NS přetrvávají různé mýty, které mají zavádějící dopad na reálnou politiku vůči neziskovým organizacím. Snahou autorů této publikace bylo co nejlépe zmapovat rozsah, strukturu a vývojové momenty neziskového sektoru v ČR po roce 1989, a to jak ve vnitřním, tak mezinárodním kontextu. První, sociologická část, nabízí přehled základních pojmů a teoretických přístupů a analyzuje vývoj NS zejména jako aktéra veřejné politiky ve vztahu ke státu. Druhá, ekonomická část, představuje modely zapojení NS do společnosti a ukazuje pro něj nové možnosti rozvoje. Ty souvisejí především s reálnou společenskou situací řady evropských zemí, kdy postupně ubývá veřejných prostředků nutných k zajištění dosud běžných ekonomických a sociálních cílů.
Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti

P. Frič, A. Veselý (editoři)

Autoři scénářů: M. Balabán, V. Benáček, P. Frič, J. Kloudová, M. Nekola, M. Nekolová, F. Ochrana, M. Potůček, A. Rašek, A. Veselý

Vydavatelství MATFYZPRESS

Praha, 2010

ISBN 978-80-7378-110-1


Publikace je neprodejná.

Dovolujeme si Vám nabídnout ucelený komplet všech devíti scénářů vývoje české společnosti, které jsem každý týden zveřejňovali na našem webu a následně probíhala diskuse na blogu prof. Martina Potůčka blog.aktuálně.cz


Společně s úvodem, který pro Vás připravili Pavol Frič a Arnošt Veselý, zde můžete také seznámit s metodologií psaní scénářů.

Na rozdíl od vydané publikace, zde zveřejňujeme texty, které jsou rozšířené o tzv. lidské příběhy.

Elektronická verze ke stažení zde.
2010Kudy ke dnu (Analýza charakteristik klientů Naděje, o.s., středisko Praha, Bolzanova)

Libor Prudký, Michaela Šmídová

SOCIOKLUB

2010, Praha

Dlouholetý výzkum klientů občanského sdružení Naděje (středisko Praha, Bolzanova) zahrnul celkem 4620 osob. Koretkní data o tak velké skupině lidí z těch nejvíce exkludovaných dosud v ČR nebyla k dispozici. Z tak velkého souboru lze usuzovat na podobu této zvláštní sociální vrstvy v naší zemi vůbec. Publikace nabízí jejich základní sociální a demografickou strukturu, základní obrysy jejich životních drah a rozhodující příčiny jejich propadu sociální sítí „až ke dnu“.

Czech Elites and General Public: Leadership, Cohesion and Democracy

P. Frič a kolektiv

Nakladatelství Karolinum

2010, Praha

Publikace pojednává o současné situaci české společnosti z perspektivy nejnovějších poznatků a koncepcí teorie elit orientovaných na vzájemné vztahy jednotlivých typů českých elit i jejich vztahu k veřejnosti. Závěry autorů jednotlivých kapitol jsou opřeny o bohatý empirický materiál, který byl prostřednictvím kvantitativních výzkumů v průběhu let 2002 až 2008 nashromážděn v Centru pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.
Kapitoly o bezpečnosti

2. vydání (1. vydání 2007)

M. Balabán, L. Stejskal a kolektiv

Nakladatelství Karolinum

2010, Praha

Kapitoly o bezpečnosti představují publikaci, která se zabývá ve velmi širokém kontextu procesem zajišťování bezpečnosti ČR na národní i mezinárodní úrovni. Tematické okruhy publikace jsou zaměřeny na teoretické aspekty bezpečnosti, legislativní právní a ekonomickou dimenzi zajišťování bezpečnosti a fungování, strukturu, vzájemné vazby a komponenty bezpečnostního systému. Pozornost je věnována i mezinárodnímu rámci zajišťování bezpečnosti, především s ohledem na členství ČR v EU a NATO.
Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky

F. Ochrana (editor)

Nakladatelství Matfyzpress

2010, PrahaAutoři: Zuzana Drhová, Pavol Frič, Martin Nekola, Vilém Novotný, František Ochrana, Martin Potůček, Antonín Rašek, Jaroslava Simonová, Arnošt Veselý


Kniha se zabývá problematikou strategického řízení ve veřejné správě a zkoumá teoretické přístupy k tvorbě politiky. Vymezuje aktéry strategického vládnutí a strategického řízení. Analyzuje vize, prognózy, koncepce a realizační plány jako klíčové dokumenty pro strategické řízení a plánování činnosti resortů. Zabývá se zkoumáním  neotayloristického a  neoweberiánského  přístupu k řízení veřejného sektoru a porovnává je s ideou „veřejného podnikání“ a „new public management“. V závěrečné části přibližuje problematiku strategického řízení na vybraných případových studiích (obrana, vzdělávání, trvale udržitelný rozvoj).
Studie o hodnotách

L. Prudký a kolektiv

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.

2010, Praha


Studie o hodnotách představují ojedinělý text v současné české společenskovědní literatuře. Uvádějí pohledy na zkoumání a pojetí hodnot z různých hledisek (filosofických, etických, ekonomických, psychologických, politologických a hlavně sociologických) a tím upozorňují na složitost tematiky hodnot a nutnou opatrnost a metodologickou ujasněnost v přístupu k jejímu poznávání. Zároveň se ukazuje vrcholná aktuálnost zkoumání hodnot. Stejně důležité je, že ve většině textů jde spíše o hodnoty jako o to, co má být, tedy o hodnoty, které mohou složit jako zdroj pro hodnocení toho, co je potřebné, užitečné, prospěšné a napomáhá humanisticky pojímanému rozvoji společnosti. Ukazuje se, že kritéria opřená o ekonomizující teorii racionální volby jsou nedostatečná.
Tehdy a teď

Libor Prudký (editor)

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.

2010, Praha

Soubor studií několika sociálních vědců nabízí zobecnění pohledu na vybrané součásti transformace společnosti České republiky. Jsou opřené o ověřené poznatky vývoje v období od roku 1989 až do současnosti a o pokusy zobecnit takové poznatky a zkušenosti. Srovnání očekávání, která byla ve společnosti na počátku transformace, s naší žitou skutečností přinášejí mnoho nových poznatků a především ukazují na otázky, problémy a nebezpečí, která z dosavadního transformačního procesu vyplývají pro další rozvoj společnosti. Autory textů jsou přední sociologové a filosofové – Václav Bělohradský, Pavol Frič, Jiří Musil, Miloslav Petrusek, Martin Potůček a Jan Sokol.
Veřejná politika

M. Potůček a kolektiv (editor)

Nakladatelství SLON

2010, Praha

dotisk

Tato publikace je první učebnicí veřejné politiky, vydanou v českém jazyce. Nabízí ucelený soubor poznatků o tomto novém, dynamicky se vyvíjejícím a průřezovém vědním oboru nejen jeho studentům, ale i studentům příbuzných discipplín - sociální politiky, politologie, ekonomie, sociologie, demografie, práva, veřejné správy a regionalistiky. Veřejná politika přesahuje specifické poznávací záběry těchto disciplín svojí snahou o celostní porozumění problémům soudobých společností a hledáním cest, jak je v praktickém životě státu, regionů, obcí, nadnárodních či neziskových organizací také účinně řešit. Kromě studentů je tudíž určena politikům, zastupitelům, pracovníkům veřejné správy, aktivistům občanského sektoru, novinářům a všem občanům zajímajícím se o veřejné záležitosti.
Nezápadní aktéři světové bezpečnosti

M. Balabán, A. Rašek a kolektiv

Nakladatelství Karolinum

2010, Praha


Práce analyzuje současný politický, ekonomický a bezpečnostní vývoj Brazílie, Ruska, Indie a Číny a jejich předpokládaný vývoj. V monografii je věnována pozornost jejich vzájemné spolupráci v rámci neformálního, ale stále více politicky a ekonomicky vlivného seskupení "BRIC" a též vztahům všech čtyř zemí s Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Součástí monografie je i přehled klíčových statistických údajů o ekonomickém postavení "BRIC" v globálním měřítku.
Revitalizace a konsolidace neziskového sektoru v ČR po roce 1989

O. Angelovská, P. Frič, R. Goulli

Nakladatelství Agnes

2010, Praha


Rozvoj neziskového sektoru je tradičně spojován s rozvojem demokracie a budováním občanské společnosti. V moderní společnosti však stále více narůstá jeho význam při úsilí o řízení narůstajících obtíží, se kterými se setkávají vlády všech vyspělých států při zabezpečování sociálních jistot pro své občany. V České republice zaznamenal neziskový sektor po roce 1989 obrovský rozmach. Pro politiky, státní správu i veřejnost je však dosud obtížné dohlédnout a plně pochopit význam a vliv neziskových organizací na veřejný život. Chybí informace i zkušenosti a ve vnímání NS přetrvávají různé mýty, které mají zavádějící dopad na reálnou politiku vůči neziskovým organizacím. Snahou autorů této publikace bylo co nejlépe zmapovat rozsah, strukturu a vývojové momenty neziskového sektoru v ČR po roce 1989, a to jak ve vnitřním, tak mezinárodním kontextu. První, sociologická část, nabízí přehled základních pojmů a teoretických přístupů a analyzuje vývoj NS zejména jako aktéra veřejné politiky ve vztahu ke státu. Druhá, ekonomická část, představuje modely zapojení NS do společnosti a ukazuje pro něj nové možnosti rozvoje. Ty souvisejí především s reálnou společenskou situací řady evropských zemí, kdy postupně ubývá veřejných prostředků nutných k zajištění dosud běžných ekonomických a sociálních cílů.
Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti

P. Frič, A. Veselý (editoři)

Autoři scénářů: M. Balabán, V. Benáček, P. Frič, J. Kloudová, M. Nekola, M. Nekolová, F. Ochrana, M. Potůček, A. Rašek, A. Veselý

Vydavatelství MATFYZPRESS

Praha, 2010

ISBN 978-80-7378-110-1


Publikace je neprodejná.

Dovolujeme si Vám nabídnout ucelený komplet všech devíti scénářů vývoje české společnosti, které jsem každý týden zveřejňovali na našem webu a následně probíhala diskuse na blogu prof. Martina Potůčka blog.aktuálně.cz


Společně s úvodem, který pro Vás připravili Pavol Frič a Arnošt Veselý, zde můžete také seznámit s metodologií psaní scénářů.

Na rozdíl od vydané publikace, zde zveřejňujeme texty, které jsou rozšířené o tzv. lidské příběhy.

Elektronická verze ke stažení zde.