ODKAZY
Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Ukončené I
Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


FSV UK je partnerem

Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně

v projektu nazvaném

INOVACE STUDIA EKONOMICKÝCH DISCIPLÍN V SOULADU

S POŽADAVKEM ZNALOSTNÍ EKONOMIKY

(CZ.1.07/2.2.00/28.0 227)


Odkaz: Proběhlé akce


Stručný popis projektu

Dvě pracoviště FSV UK (CESES a Katedra veřejné a sociální politiky na ISS) se podílí na realizaci projektu, který umožní naplnění strategické vize dané Dlouhodobým záměrem MU 2011–2015 (i stejným dokumentem na úrovni fakulty) v oblasti rozvoje graduálního a postgraduálního studia ekonomických disciplín, tj. propojení špičkových AV a IT technologických prvků na inovaci standardů studia po vzoru prestižních zahraničních ekonomických VŠ. Záměr je určen pro studenty graduálního i postgraduálního studia a v menší míře budou profitovat i akademičtí pracovníci MU. Inovacemi budou procházet především předměty povinné a povinně volitelné s cílem modifikace profilu absolventa vzhledem k potřebám trhu práce a praxi. Globálního cíle projektu bude dosaženo propojením spolupráce domácích a zahraničních expertů v oblasti socioekonomických věd s možností poskytnout studentům špičkové zázemí pro studium. Aktivity bude realizovat tým složený ze zástupců Masarykovy univerzity a FSV UK, kteří vyberou i spolupracující externí/zahraniční odborníky.


Cíle projektu

Globálním cílem projektu je upravit systém výuky socioekonomických věd v souladu s mezinárodními standardy včetně zabezpečení adekvátních vnitřních systémů pro dlouhodobou evaluaci a hodnocení výuky. Globálního cíle bude dosaženo naplněním následujících dílčích cílů:

 • Zabezpečení diverzifikace studijních programů formou dalšího rozvoje technického a materiálního zázemí pro studium na graduálním i postgraduálním stupni;

 • Zavádění moderních metod a mezinárodních standardů výuky v oblasti socioekonomických věd s pomocí silného projektového partnera;

 • Podpora diverzity jednotlivých studijních oborů formou různých nástrojů internacionalizace včetně většího zapojení zahraničních odborníků na tvorbě nových studijních materiálů a mobilit studentů (především zahraniční odborné exkurze);

 • Spolupráce mezi různými pracovišti univerzity na rozvoji předmětů umožňujících širokou uplatnitelnost na různých studijních oborech napříč fakultami - podpora mezioborovosti studia;

 • Podpora vazby jednotlivých studijních oborů na požadavky praxe (inovace profilu absolventa);

 • Zavedení systému pro sledování výkonových indikátorů umožňující sledování kvality studijních programů (zavedení vnitřních a vnějších výkonových indikátorů ad.).


Naplnění výše uvedených cílů (především v oblasti rozvoje studia ekonomických disciplín) bude dosaženo s pomocí partnera, tj. zajištění spolupráce špičkových pracovišť (MU a UK) na rozvoji profilu absolventa (soubory studijních pomůcek, realizace odborných exkurzí, podpora výuky v cizím jazyku na postgraduálním stupni ad.). Celkovým výstupem bude inovovaný soubor ekonomických studijních oborů umožňujících uplatnitelnost absolventů nejen na trhu v ČR, ale i zahraničí.


Klíčové aktivity, na kterých se bude podílet i FSV UK

Klíčová aktivita 02 - Implementace mezinárodních standardů v graduálním i postgraduálním studiu

Garant klíčové aktivity za MU: Doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., garant klíčové aktivity za FSV UK: Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Jednotlivé týmy se zaměří na implementaci mezinárodních standardů studia a to formou vytvoření nových výukových pomůcek. Konkrétně se bude jednat o spolupráci v těchto oblastech (v závorce je vždy uveden garant dané oblasti za FSV UK):


·

 • Veřejná politika (Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.)

 • Zdravotní politika (Mgr. Karolína Dobiášová)

 • Veřejná správa (Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.)

 • Vzdělávací politika (Doc. Arnošt Veselý, Ph.D.)

 • Metodologické aspekty (PhDr. Martin Nekola, Ph.D.)


Klíčová aktivita 06 -  Realizace workshopů a letních škol se zapojením zahraničních expertů

Garant klíčové aktivity za MU: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., garant klíčové aktivity za FSV UK: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.


Kontakty

za ESF MU:     


za FSV UK:


Mgr. Bc. David Póč

projektový manažer

tel.: 549 49 4492PhDr. Ing. Pavel Mička

projektový manažer

tel.: 224 491 493


Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomikyFSV UK je partnerem

Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně

v projektu nazvaném

INOVACE STUDIA EKONOMICKÝCH DISCIPLÍN V SOULADU

S POŽADAVKEM ZNALOSTNÍ EKONOMIKY

(CZ.1.07/2.2.00/28.0 227)


Odkaz: Proběhlé akce


Stručný popis projektu

Dvě pracoviště FSV UK (CESES a Katedra veřejné a sociální politiky na ISS) se podílí na realizaci projektu, který umožní naplnění strategické vize dané Dlouhodobým záměrem MU 2011–2015 (i stejným dokumentem na úrovni fakulty) v oblasti rozvoje graduálního a postgraduálního studia ekonomických disciplín, tj. propojení špičkových AV a IT technologických prvků na inovaci standardů studia po vzoru prestižních zahraničních ekonomických VŠ. Záměr je určen pro studenty graduálního i postgraduálního studia a v menší míře budou profitovat i akademičtí pracovníci MU. Inovacemi budou procházet především předměty povinné a povinně volitelné s cílem modifikace profilu absolventa vzhledem k potřebám trhu práce a praxi. Globálního cíle projektu bude dosaženo propojením spolupráce domácích a zahraničních expertů v oblasti socioekonomických věd s možností poskytnout studentům špičkové zázemí pro studium. Aktivity bude realizovat tým složený ze zástupců Masarykovy univerzity a FSV UK, kteří vyberou i spolupracující externí/zahraniční odborníky.


Cíle projektu

Globálním cílem projektu je upravit systém výuky socioekonomických věd v souladu s mezinárodními standardy včetně zabezpečení adekvátních vnitřních systémů pro dlouhodobou evaluaci a hodnocení výuky. Globálního cíle bude dosaženo naplněním následujících dílčích cílů:


Naplnění výše uvedených cílů (především v oblasti rozvoje studia ekonomických disciplín) bude dosaženo s pomocí partnera, tj. zajištění spolupráce špičkových pracovišť (MU a UK) na rozvoji profilu absolventa (soubory studijních pomůcek, realizace odborných exkurzí, podpora výuky v cizím jazyku na postgraduálním stupni ad.). Celkovým výstupem bude inovovaný soubor ekonomických studijních oborů umožňujících uplatnitelnost absolventů nejen na trhu v ČR, ale i zahraničí.


Klíčové aktivity, na kterých se bude podílet i FSV UK

Klíčová aktivita 02 - Implementace mezinárodních standardů v graduálním i postgraduálním studiu

Garant klíčové aktivity za MU: Doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., garant klíčové aktivity za FSV UK: Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Jednotlivé týmy se zaměří na implementaci mezinárodních standardů studia a to formou vytvoření nových výukových pomůcek. Konkrétně se bude jednat o spolupráci v těchto oblastech (v závorce je vždy uveden garant dané oblasti za FSV UK):


·


Klíčová aktivita 06 -  Realizace workshopů a letních škol se zapojením zahraničních expertů

Garant klíčové aktivity za MU: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., garant klíčové aktivity za FSV UK: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.


Kontakty

za ESF MU:     


za FSV UK:


Mgr. Bc. David Póč

projektový manažer

tel.: 549 49 4492PhDr. Ing. Pavel Mička

projektový manažer

tel.: 224 491 493