ODKAZY
2005-2000
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Publikace
2005-2000
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

STARŠÍ PUBLIKACEJak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky

M. Potůček a kol.

Praha, SLON 2005

212 stran

250 Kč

Kniha analyzuje uplynulý vývoj i současnou situaci České republiky. Činí tak srozumitelnou, atraktivní a názornou formou s užitím schémat, tabulek a grafů v mezinárodním srovnání. Vytváří základ pro úvahy o budoucnosti české společnosti a ekonomiky v následujících 15 letech a navrhuje možné strategické volby.

Cílem publikace je otevřít širší veřejnou diskusi o strategických otázkách, výzvách a rizikách dalšího vývoje jednotlivých oblastí české společnosti a podpořit perspektivní myšlení všech, kteří se podílejí na rozhodování o jejím osudu.

Je určena všem, kteří se zajímají o veřejné otázky: studentům a učitelům na středních a vysokých školách, podnikatelům, pracovníkům neziskového sektoru, úředníkům na ministerstvech, v krajích i obcích, zastupitelům, politikům a všem, jimž není lhostejná naše společná budoucnost a kteří se o ní chtějí dovědět více, aby se mohli lépe rozhodovat.


  • Jak jsme na tom jako společnost, stát i jako jeho občané?

  • Jaké jsou naše slabiny a na čem naopak můžeme stavět?

  • Od čeho bychom se měli oprostit a o co bychom naopak měli usilovat?
Rozvojové cíle tisíciletí: Česká republika

Martin Potůček a kol.

Bratislava, UNDP 2004

69 stran (+ 69 v anglickém jazyce)


ke stažení:

česky - část 1 (9 MB) / část 2 (11 MB)

anglicky - část 1 (9 MB) / část 2 (11 MB)

ostatní zprávy (externí odkaz)


Na Millennium Summit v září 2000 potvrdily členské státy OSN své odhodlání přispívat k vývoji světa, ve kterém by se hlavními prioritami staly udržitelný rozvoj a odstraňování chudoby ve všech jejích podobách. Rámcem pro měření pokroku v těchto oblastech se stalo přijetí osmi cílů (Millennium Development Goals - MDGs ), které odrážejí úsilí světové komunity dosáhnout v průběhu následujících patnácti let podstatných a měřitelných zlepšení života lidí. Cíle jsou rozpracovány do 18 úkolů a 48 indikátorů.Česká soda v Evropské unii. Scénáře strategického chování ČR v EU.

P. Frič a kol.

Praha, G plus G 2004

158 stran

169 Kč


Soubor vizí budoucího vývoje (scénářů) České republiky v EU pohledem sociologů, ekonomů, právníků, politologů. Kniha je koncipována do čtyřech tematických celků: politika, sociální soudržnost, instituce a globalizace. V rámci jednotlivých scénářů přináší konkrétní obraz možného budoucího vývoje. Za širokého autorského přispění vznikla v Centru pro sociální a ekonomické strategie kniha, jejímž hlavním cílem je pokusit se podnítit kultivovanou diskusi o struktuře našich dlouhodobějších záměrů v Evropské unii, o prostoru možností, který se nám se vstupem do EU otvírá.


Ekonomika ČR v novém prostoru EU

T. Cahlík a J. Marková (eds.)

Praha, G plus G 2004

184 stran

169 Kč


Studie kolektivu autorů o ekonomických důsledcích vstupu ČR do Evropské unie a začlenění ČR do Ekonomické a měnové unie. Časovým horizontem studie je rok 2010, tedy období, kdy budou v rámci EU řešeny otázky společného trhu a unie bude směřovat k úplnému ekonomickému celku se společnou monetární a fiskální politikou.

V první části studie je podána vize makroekonomické politiky členské země v EU a v eurozóně. Ve druhé části studie jsou shrnuty monetární a fiskální aspekty začleňování do EU. V další části jsou uvedeny studie ke dvěma problémovým oblastem - důsledky politiky životního prostředí EU na českou ekonomiku a problematika rozpočtového deficitu a jeho vliv na financování v různých sektorech. Poslední část se týká konvergence životní úrovně České republiky k Evropské unii.


Putování českou budoucností

M. Potůček a kol.

Praha, G plus G 2003

686 stran

299 Kč


ke stažení:

elektronická verze (4 MB)

resume publikace - česky / anglicky

errata


Po Vizích rozvoje České republiky do roku 2015 (2001) a Průvodci krajinou priorit pro Českou republiku (2002) nabízíme českým čtenářům už třetí studii, která se systematicky zabývá možnými budoucnostmi naší země. Je logickým pokračováním naší prognostické práce, obsahově i metodicky navazuje na obě předchozí studie.

Publikace doplňuje mozaiku výchozích poznatků jednak o výsledky reprezentativního empirického výzkumu Češi na cestě za vlastní budoucností, jednak o sekundární zpracování dostupných vývojových trendů světa jakožto vnějšího relevantního okolí možných budoucností samotné České republiky. Nabízíme také systematicky utříděné dostupné poznání o budoucnosti tak, jak bylo formulováno v různých prognózách světového vývoje publikovaných jinými výzkumnými týmy a mezinárodními organizacemi, nazvané Co víme o budoucnosti.


Češi na cestě za svojí budoucností

Pavol Frič a kol.

Praha, G plus G 2003

236 stran

190 Kč


Práce kolektivu autorů pod vedením Pavola Friče vznikla na CESES na základě analýzy dat ze sociologického výzkumu. Z obsahu: Tradice modernizačních změn, Modernizační strategie obyvatelstva, Modernizace očima nositelů konzervativních tradic a nositelů modernizačních změn, Hodnotové preference a orientace, Důvěra ve společnosti, Individuální časové orientace a orientace na budoucnost.


Zpráva o lidském rozvoji 2003

autorský kolektiv

Praha, CESES FSV UK 2003

123 stran


ke stažení:

česky

anglicky


Zpráva navazuje na řadu předchozích, které byly předloženy různými českými výzkumnými pracovišti a autorskými týmy v posledních letech. Naše práce na tyto studie pochopitelně navazuje. V souladu s požadavkem zadavatele jsme se však pokusili neopakovat již jednou řečené. Kromě tematického doplnění předchozích studií a aktualizace analýz o nové skutečnosti orientujeme celý text tak, aby identifikoval nejdůležitější problémy lidského rozvoje České republiky a formuloval priority a nabízející se způsoby jejich řešení koordinovanou veřejnou akcí. Náš výběr si ovšem nečiní nárok na úplnost: rozhodli jsme se ponechat stranou pozornosti například taková významná témata, jako je péče o zdraví či ochrana životního prostředí.


Průvodce krajinou priorit pro ČR

autorský kolektiv

Praha, G plus G 2002

686 stran

299 Kč


ke stažení:

elektronická verze (8 MB)

executive summary - česky / anglicky


Studie je příručkou pro každého, kdo se zajímá o možné budoucnosti České republiky a snaží se o vystižení priorit pro rozhodování v oblasti politiky, veřejné správy, občanského i komerčního sektoru. Její základní charakteristikou je, že překračuje hranice kompetencí jednotlivých resortů, snaží se o vystižení souvislostí vývoje různých oblastí života společnosti v celostním pohledu a v dlouhodobé perspektivě. Jde o otevřený dokument, jehož adjustace se může účastnit každý, kdo o to projeví zájem.


Stav budoucnosti (1999 - 2001)

J.C. Glen, T.J. Gordon

Olomouc, UP 2002

117 stran


Kniha osahuje výtah ze tří zpráv "State of the Future", což je publikace připravená Projektem Milénium, který shromažďuje, ověřuje a hodnotí podněty od přemýšlivých lidí s odborným rozhledem, týkající se rozvojových ohrožení a příležitostí, strategických priorit a proveditelnosti navrhovaných opatření. Přes tisíc prognostiků, podnikatelů, vědců a politiků, kteří pracují pro mezinárodní organizace, vlády, soukromé společnosti, nevládní organizace a univerzity z více než 50 zemí, se zúčastnilo tohoto doposud pětiletého projektu. Publikace je tak vynikajícím zdrojem informací a inspirace pro ty, kterým nejsou lhostejné současné globální výzvy a budoucí vývoj lidstva. Předkládá hodnocení současné situace ve světě, vyhlídky do budoucnosti i návrhy aktivit na řešení problémů.

Ceses je středoevropským výzkumným "uzlem" Projektu Milénium a připravilo českou verzi publikace.


Vize rozvoje České republiky do roku 2015

autorský kolektiv

Praha, G plus G 2001

245 stran

179 Kč


ke stažení:

elektronická verze (2 MB)


Studie představuje první pokus o interpretaci výsledků analýz a panelových diskusí, organizovaných Radou vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii a následně Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV v letech 1999 a 2000, do podoby ucelených vizí rozvoje České republiky. Vize rozvoje přitom chápeme jako celistvé a vzájemně provázané, ve veřejné diskusi kultivované, výpovědi o vývojových trendech, ohroženích a rozvojových příležitostech země a společnosti. Mají sloužit k identifikaci priorit a k odpovědné přípravě rozhodnutí strategického charakteru.


2005-2000

STARŠÍ PUBLIKACEJak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky

M. Potůček a kol.

Praha, SLON 2005

212 stran

250 Kč

Kniha analyzuje uplynulý vývoj i současnou situaci České republiky. Činí tak srozumitelnou, atraktivní a názornou formou s užitím schémat, tabulek a grafů v mezinárodním srovnání. Vytváří základ pro úvahy o budoucnosti české společnosti a ekonomiky v následujících 15 letech a navrhuje možné strategické volby.

Cílem publikace je otevřít širší veřejnou diskusi o strategických otázkách, výzvách a rizikách dalšího vývoje jednotlivých oblastí české společnosti a podpořit perspektivní myšlení všech, kteří se podílejí na rozhodování o jejím osudu.

Je určena všem, kteří se zajímají o veřejné otázky: studentům a učitelům na středních a vysokých školách, podnikatelům, pracovníkům neziskového sektoru, úředníkům na ministerstvech, v krajích i obcích, zastupitelům, politikům a všem, jimž není lhostejná naše společná budoucnost a kteří se o ní chtějí dovědět více, aby se mohli lépe rozhodovat.


  • Jak jsme na tom jako společnost, stát i jako jeho občané?

  • Jaké jsou naše slabiny a na čem naopak můžeme stavět?

  • Od čeho bychom se měli oprostit a o co bychom naopak měli usilovat?
Rozvojové cíle tisíciletí: Česká republika

Martin Potůček a kol.

Bratislava, UNDP 2004

69 stran (+ 69 v anglickém jazyce)


ke stažení:

česky - část 1 (9 MB) / část 2 (11 MB)

anglicky - část 1 (9 MB) / část 2 (11 MB)

ostatní zprávy (externí odkaz)


Na Millennium Summit v září 2000 potvrdily členské státy OSN své odhodlání přispívat k vývoji světa, ve kterém by se hlavními prioritami staly udržitelný rozvoj a odstraňování chudoby ve všech jejích podobách. Rámcem pro měření pokroku v těchto oblastech se stalo přijetí osmi cílů (Millennium Development Goals - MDGs ), které odrážejí úsilí světové komunity dosáhnout v průběhu následujících patnácti let podstatných a měřitelných zlepšení života lidí. Cíle jsou rozpracovány do 18 úkolů a 48 indikátorů.Česká soda v Evropské unii. Scénáře strategického chování ČR v EU.

P. Frič a kol.

Praha, G plus G 2004

158 stran

169 Kč


Soubor vizí budoucího vývoje (scénářů) České republiky v EU pohledem sociologů, ekonomů, právníků, politologů. Kniha je koncipována do čtyřech tematických celků: politika, sociální soudržnost, instituce a globalizace. V rámci jednotlivých scénářů přináší konkrétní obraz možného budoucího vývoje. Za širokého autorského přispění vznikla v Centru pro sociální a ekonomické strategie kniha, jejímž hlavním cílem je pokusit se podnítit kultivovanou diskusi o struktuře našich dlouhodobějších záměrů v Evropské unii, o prostoru možností, který se nám se vstupem do EU otvírá.


Ekonomika ČR v novém prostoru EU

T. Cahlík a J. Marková (eds.)

Praha, G plus G 2004

184 stran

169 Kč


Studie kolektivu autorů o ekonomických důsledcích vstupu ČR do Evropské unie a začlenění ČR do Ekonomické a měnové unie. Časovým horizontem studie je rok 2010, tedy období, kdy budou v rámci EU řešeny otázky společného trhu a unie bude směřovat k úplnému ekonomickému celku se společnou monetární a fiskální politikou.

V první části studie je podána vize makroekonomické politiky členské země v EU a v eurozóně. Ve druhé části studie jsou shrnuty monetární a fiskální aspekty začleňování do EU. V další části jsou uvedeny studie ke dvěma problémovým oblastem - důsledky politiky životního prostředí EU na českou ekonomiku a problematika rozpočtového deficitu a jeho vliv na financování v různých sektorech. Poslední část se týká konvergence životní úrovně České republiky k Evropské unii.


Putování českou budoucností

M. Potůček a kol.

Praha, G plus G 2003

686 stran

299 Kč


ke stažení:

elektronická verze (4 MB)

resume publikace - česky / anglicky

errata


Po Vizích rozvoje České republiky do roku 2015 (2001) a Průvodci krajinou priorit pro Českou republiku (2002) nabízíme českým čtenářům už třetí studii, která se systematicky zabývá možnými budoucnostmi naší země. Je logickým pokračováním naší prognostické práce, obsahově i metodicky navazuje na obě předchozí studie.

Publikace doplňuje mozaiku výchozích poznatků jednak o výsledky reprezentativního empirického výzkumu Češi na cestě za vlastní budoucností, jednak o sekundární zpracování dostupných vývojových trendů světa jakožto vnějšího relevantního okolí možných budoucností samotné České republiky. Nabízíme také systematicky utříděné dostupné poznání o budoucnosti tak, jak bylo formulováno v různých prognózách světového vývoje publikovaných jinými výzkumnými týmy a mezinárodními organizacemi, nazvané Co víme o budoucnosti.


Češi na cestě za svojí budoucností

Pavol Frič a kol.

Praha, G plus G 2003

236 stran

190 Kč


Práce kolektivu autorů pod vedením Pavola Friče vznikla na CESES na základě analýzy dat ze sociologického výzkumu. Z obsahu: Tradice modernizačních změn, Modernizační strategie obyvatelstva, Modernizace očima nositelů konzervativních tradic a nositelů modernizačních změn, Hodnotové preference a orientace, Důvěra ve společnosti, Individuální časové orientace a orientace na budoucnost.


Zpráva o lidském rozvoji 2003

autorský kolektiv

Praha, CESES FSV UK 2003

123 stran


ke stažení:

česky

anglicky


Zpráva navazuje na řadu předchozích, které byly předloženy různými českými výzkumnými pracovišti a autorskými týmy v posledních letech. Naše práce na tyto studie pochopitelně navazuje. V souladu s požadavkem zadavatele jsme se však pokusili neopakovat již jednou řečené. Kromě tematického doplnění předchozích studií a aktualizace analýz o nové skutečnosti orientujeme celý text tak, aby identifikoval nejdůležitější problémy lidského rozvoje České republiky a formuloval priority a nabízející se způsoby jejich řešení koordinovanou veřejnou akcí. Náš výběr si ovšem nečiní nárok na úplnost: rozhodli jsme se ponechat stranou pozornosti například taková významná témata, jako je péče o zdraví či ochrana životního prostředí.


Průvodce krajinou priorit pro ČR

autorský kolektiv

Praha, G plus G 2002

686 stran

299 Kč


ke stažení:

elektronická verze (8 MB)

executive summary - česky / anglicky


Studie je příručkou pro každého, kdo se zajímá o možné budoucnosti České republiky a snaží se o vystižení priorit pro rozhodování v oblasti politiky, veřejné správy, občanského i komerčního sektoru. Její základní charakteristikou je, že překračuje hranice kompetencí jednotlivých resortů, snaží se o vystižení souvislostí vývoje různých oblastí života společnosti v celostním pohledu a v dlouhodobé perspektivě. Jde o otevřený dokument, jehož adjustace se může účastnit každý, kdo o to projeví zájem.


Stav budoucnosti (1999 - 2001)

J.C. Glen, T.J. Gordon

Olomouc, UP 2002

117 stran


Kniha osahuje výtah ze tří zpráv "State of the Future", což je publikace připravená Projektem Milénium, který shromažďuje, ověřuje a hodnotí podněty od přemýšlivých lidí s odborným rozhledem, týkající se rozvojových ohrožení a příležitostí, strategických priorit a proveditelnosti navrhovaných opatření. Přes tisíc prognostiků, podnikatelů, vědců a politiků, kteří pracují pro mezinárodní organizace, vlády, soukromé společnosti, nevládní organizace a univerzity z více než 50 zemí, se zúčastnilo tohoto doposud pětiletého projektu. Publikace je tak vynikajícím zdrojem informací a inspirace pro ty, kterým nejsou lhostejné současné globální výzvy a budoucí vývoj lidstva. Předkládá hodnocení současné situace ve světě, vyhlídky do budoucnosti i návrhy aktivit na řešení problémů.

Ceses je středoevropským výzkumným "uzlem" Projektu Milénium a připravilo českou verzi publikace.


Vize rozvoje České republiky do roku 2015

autorský kolektiv

Praha, G plus G 2001

245 stran

179 Kč


ke stažení:

elektronická verze (2 MB)


Studie představuje první pokus o interpretaci výsledků analýz a panelových diskusí, organizovaných Radou vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii a následně Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV v letech 1999 a 2000, do podoby ucelených vizí rozvoje České republiky. Vize rozvoje přitom chápeme jako celistvé a vzájemně provázané, ve veřejné diskusi kultivované, výpovědi o vývojových trendech, ohroženích a rozvojových příležitostech země a společnosti. Mají sloužit k identifikaci priorit a k odpovědné přípravě rozhodnutí strategického charakteru.