ODKAZY
2012
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Publikace
2012
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Dosahování úspor a odstraňování plýtvání ve veřejném sektoru

František Ochrana, Milan Půček

Wolters Kluwer,

2012, Praha
Cílem knihy je poskytnout návod, jak vykonávat veřejnou správu efektivně, hospodárně a účelně.

Problém dosahování úspor ve veřejném sektoru patří k velmi aktuálním otázkám teorie a praxe veřejné ekonomie, veřejných financí a veřejné správy. Kniha Františka Ochrany a Milana Půčka je první odbornou publikací, která se samostatně zabývá touto problematikou.

Kniha pojímá problematiku velmi komplexně s využitím teorie veřejné správy, managementu, veřejné ekonomie i teorie regionální správy a geografie.

Obsahuje řadu případových studií a poznatků z praxe.

V knize najdou inspiraci pro svou práci jak vědecko-odborní pracovníci zabývající se problémy veřejné správy, tak i řídící, analytičtí a koncepční pracovníci veřejné správy. Publikace může být využita i při přípravě odborníků veřejné správy na univerzitách a vysokých školách.


Strategické plánování a řízení pro města, obce a regiony

Milan Půček, David Koppitz

Národní síť Zdravých měst české republiky

2012, Praha


Publikace je rozsáhlou případovou studií a průvodcem strategického řízení v podmínkách české veřejné správy - z praktického i teoretického hlediska. Nabízí místním či regionálním politikům a zaměstnancům praktický a ucelený návod pro efektivní strategické řízení - uvádí principy a kompetence klíčové pro veřejnou správu, analyzuje sedm fází procesu strategického řízení, popisuje metody a nástroje moderního strategického řízení a uvádí příklady osvědčených postupů a případové studie. Současně popisuje nezbytné teorie a definice pojmů týkající se strategického řízení ve smyslu konceptu New Public management.


Strategické trendy globálního vývoje

Miloš Balabán, Jan Ludvík, Libor Stejskal (eds.) 

FSV UK prostřednictvím nakladatelství Roman Karpaš RK,

2012, Praha


Kniha autorů kolektivu Střediska bezpečnostní politiky Strategické trendy globálního vývoje.

Primárním cílem publikace je nejen analyzovat klíčové trendy geopolitického, ekonomického, bezpečnostního, environmentálního, demografického a technologického vývoje, ale také poukázat na jejich vzájemnou provázanost a naznačit jejich předpokládané vývojové trajektorie na pozadí mimořádně dynamického a v mnoha ohledech turbulentního světového vývoje.

Kniha byla zpracována v rámci projektu Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“ (VG20102013009).


Náboženství z jiného úhlu

Miloš Balabán, Jan Ludvík, Libor Stejskal (eds.) 

FSV UK prostřednictvím nakladatelství Roman Karpaš RK,

2012, Praha


Přestože je Česká republika považována za jednu z nejméně religiózních zemí světa, zkoumání náboženství se zde, počítáno počtem publikací, poměrně daří. Autoři knihy náboženství vnímají nikoli jako izolovaný fenomén, ale jako skutečnost vztahující se k dalším segmentům společnosti a kultury. V knize tak lze nalézt kapitoly o způsobech měření religiozity, o úspěšnosti předávání náboženství v současné rodině, o toleranci mezi věřícími, o religiozitě facebooku, o souvislosti náboženství a pohřebních rituálů, či o tom, zda je možné věřící považovat za šťastnější.


Tři tváře komunitního dobrovolnictví: neformální pomoc, organizovaná práce a virtuální aktivismus

Pavol Frič a Martin Vávra

Agnes, Hestia,

2012, PrahaPublikace „Tři tváře komunitního dobrovolnictví“ se zabývá spojením dvou fenoménů – komunity a dobrovolnictví. Autoři vychází z historického přehledu vývoje typů komunit, na který navazují svoji analýzu komunitního dobrovolnictví vedenou ve třech liniích dle typu komunity a dobrovolnické činnosti: 1. neformální pomoc, 2. organizovaná práce a 3. virtuální aktivismus. Každá z nich představuje specifický pohled na jednu z tváří komunitního dobrovolnictví, a demonstruje specifický efekt neformální, organizované či virtuální komunity na strukturu dobrovolníků i dobrovolnických aktivit. Tento efekt je měřen pomocí indikátorů rozsahu a intenzity dobrovolnických aktivit, sociálně demografických znaků, motivace a sociálního kapitálu dobrovolníků. Empirická data pro tuto analýzu autoři čerpají z rozsáhlého kvantitativního výzkumu dobrovolnictví, který v r. 2009 realizovalo Národní dobrovolnické centrum HESTIA. V závěru se publikace zabývá společenským významem dobrovolnictví, vzájemnými vztahy jeho tří typů a otevírá diskusi nad perspektivou budování „společnosti komunit“ v České republice.


Prognostické metody a jejich aplikace

Bohumil Štědroň, Martin Potůček, Jaroslav Knápek, Petr Mazouch a kol.

C.H. BECK,

2012, Praha

Prognózy (sociální, demografické, technologické, ekonomické ad.) jsou významným nástrojem kvalifikovaného strategického řízení nejen na úrovni společnosti jako celku, ale také na úrovni podnikatelských subjektů. V podmínkách překotně se měnícího vnějšího prostředí musí společnost i firmy na změny rychle reagovat – musí být schopny se vypořádat nejen s důsledky globalizace, ale i s nepříznivým demografickým vývojem. Kniha je rozdělena do dvou základních částí. První seznamuje čtenáře s problematikou sociálního prognózování a s jejím významem pro společnost. Obsahuje také základní teoretická východiska a přehled používaných kvalitativních a kvantitativních metod (např. brainstorming, panel expertů, metoda analogie, ekonomické časové řady), analytických a statistických nástrojů (např. metoda nejmenších čtverců, testování statistických hypotéz) a současně vymezuje jejich aplikační pole. Druhou část tvoří praktické případové studie. Například: Statistická regulace a její aplikace na výrobní a nevýrobní procesy, Demografické prognózy, Systémové pohledy na technologické prognózy, Ekonomika a prognózy RFID, Ekonomická situace a střednědobá prognóza HDP vybraných států. Publikace je určená širokému okruhu čtenářů – manažerům, tvůrcům podnikových vizí a strategií, politikům a pracovníkům státních institucí, kteří přijímají klíčová rozhodnutí s dopadem na budoucí vývoj společnosti, odborné veřejnosti a v nespolední řadě studentům vysokých škol ekonomického zaměření.


Values, Stratification, Transformation

Libor Prudký (ed.)

Aleš Čeněk,

2012, Plzeň
Anglicky vydaná publikace je shrnutím několik let trvajícího výzkumu Sdílení hodnot. Tento výzkum řídil editor této publikace a probíhal pod záštitou Centra pro sociální a ekonomické strategie, Fakulty sociálních věd, Univerzity Karlovy v Praze. Kniha se skládá z 24 studií, které se zaměřují na změny v hodnotách během procesu transformace v postkomunistických zemích a obecně na otázku hodnot, jejich chápání a výzkumu stejně tak jako na jejich roli v procesech transformace a stratifikace.


Methodology of Science. An Introduction

František Ochrana

Karolinum Press,

2012, Praha

Tato publikace pojednává o klíčovém problému metodologie věd. K vědecké metodologii je přistupováno jako k teorii vědeckých metod, vědeckých postupů, metod využívaných ve výzkumu a v konstrukci teorií. Analyzuje roli explanace a predikce ve vědeckém výzkumu a roli narativů v sociálních vědách.


Social policy and citizenship: the changing landscape

Evers, Adalbert - Guillemard, Anne-Marie,

Oxford University Press,

2012, PrahaReprezentativní publikace je založena na juxtapozici práv sociálního občanství na jedné straně a konkrétní sociální politiky na straně druhé v mezinárodním kontextu. Kapitola analyzuje čtyři diskursy (akademický, politický, administrativní a občanský) na toto téma v České republice mezi lety 1992 a 2010. V tomto období se pozornost věnovaná problematice sociálních práv podstatně nezvýšila. Diskursy se odehrávaly typicky v izolovaných paralelních epistemických komunitách, ať už vymezených jak uvedeno výše či ideologicky. Efektivní překonání bariér se vyskytlo mezi těmito sektory jen zřídka, a mezi ideologickými proudy už vůbec ne.2012Dosahování úspor a odstraňování plýtvání ve veřejném sektoru

František Ochrana, Milan Půček

Wolters Kluwer,

2012, Praha
Cílem knihy je poskytnout návod, jak vykonávat veřejnou správu efektivně, hospodárně a účelně.

Problém dosahování úspor ve veřejném sektoru patří k velmi aktuálním otázkám teorie a praxe veřejné ekonomie, veřejných financí a veřejné správy. Kniha Františka Ochrany a Milana Půčka je první odbornou publikací, která se samostatně zabývá touto problematikou.

Kniha pojímá problematiku velmi komplexně s využitím teorie veřejné správy, managementu, veřejné ekonomie i teorie regionální správy a geografie.

Obsahuje řadu případových studií a poznatků z praxe.

V knize najdou inspiraci pro svou práci jak vědecko-odborní pracovníci zabývající se problémy veřejné správy, tak i řídící, analytičtí a koncepční pracovníci veřejné správy. Publikace může být využita i při přípravě odborníků veřejné správy na univerzitách a vysokých školách.


Strategické plánování a řízení pro města, obce a regiony

Milan Půček, David Koppitz

Národní síť Zdravých měst české republiky

2012, Praha


Publikace je rozsáhlou případovou studií a průvodcem strategického řízení v podmínkách české veřejné správy - z praktického i teoretického hlediska. Nabízí místním či regionálním politikům a zaměstnancům praktický a ucelený návod pro efektivní strategické řízení - uvádí principy a kompetence klíčové pro veřejnou správu, analyzuje sedm fází procesu strategického řízení, popisuje metody a nástroje moderního strategického řízení a uvádí příklady osvědčených postupů a případové studie. Současně popisuje nezbytné teorie a definice pojmů týkající se strategického řízení ve smyslu konceptu New Public management.


Strategické trendy globálního vývoje

Miloš Balabán, Jan Ludvík, Libor Stejskal (eds.) 

FSV UK prostřednictvím nakladatelství Roman Karpaš RK,

2012, Praha


Kniha autorů kolektivu Střediska bezpečnostní politiky Strategické trendy globálního vývoje.

Primárním cílem publikace je nejen analyzovat klíčové trendy geopolitického, ekonomického, bezpečnostního, environmentálního, demografického a technologického vývoje, ale také poukázat na jejich vzájemnou provázanost a naznačit jejich předpokládané vývojové trajektorie na pozadí mimořádně dynamického a v mnoha ohledech turbulentního světového vývoje.

Kniha byla zpracována v rámci projektu Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“ (VG20102013009).


Náboženství z jiného úhlu

Miloš Balabán, Jan Ludvík, Libor Stejskal (eds.) 

FSV UK prostřednictvím nakladatelství Roman Karpaš RK,

2012, Praha


Přestože je Česká republika považována za jednu z nejméně religiózních zemí světa, zkoumání náboženství se zde, počítáno počtem publikací, poměrně daří. Autoři knihy náboženství vnímají nikoli jako izolovaný fenomén, ale jako skutečnost vztahující se k dalším segmentům společnosti a kultury. V knize tak lze nalézt kapitoly o způsobech měření religiozity, o úspěšnosti předávání náboženství v současné rodině, o toleranci mezi věřícími, o religiozitě facebooku, o souvislosti náboženství a pohřebních rituálů, či o tom, zda je možné věřící považovat za šťastnější.


Tři tváře komunitního dobrovolnictví: neformální pomoc, organizovaná práce a virtuální aktivismus

Pavol Frič a Martin Vávra

Agnes, Hestia,

2012, PrahaPublikace „Tři tváře komunitního dobrovolnictví“ se zabývá spojením dvou fenoménů – komunity a dobrovolnictví. Autoři vychází z historického přehledu vývoje typů komunit, na který navazují svoji analýzu komunitního dobrovolnictví vedenou ve třech liniích dle typu komunity a dobrovolnické činnosti: 1. neformální pomoc, 2. organizovaná práce a 3. virtuální aktivismus. Každá z nich představuje specifický pohled na jednu z tváří komunitního dobrovolnictví, a demonstruje specifický efekt neformální, organizované či virtuální komunity na strukturu dobrovolníků i dobrovolnických aktivit. Tento efekt je měřen pomocí indikátorů rozsahu a intenzity dobrovolnických aktivit, sociálně demografických znaků, motivace a sociálního kapitálu dobrovolníků. Empirická data pro tuto analýzu autoři čerpají z rozsáhlého kvantitativního výzkumu dobrovolnictví, který v r. 2009 realizovalo Národní dobrovolnické centrum HESTIA. V závěru se publikace zabývá společenským významem dobrovolnictví, vzájemnými vztahy jeho tří typů a otevírá diskusi nad perspektivou budování „společnosti komunit“ v České republice.


Prognostické metody a jejich aplikace

Bohumil Štědroň, Martin Potůček, Jaroslav Knápek, Petr Mazouch a kol.

C.H. BECK,

2012, Praha

Prognózy (sociální, demografické, technologické, ekonomické ad.) jsou významným nástrojem kvalifikovaného strategického řízení nejen na úrovni společnosti jako celku, ale také na úrovni podnikatelských subjektů. V podmínkách překotně se měnícího vnějšího prostředí musí společnost i firmy na změny rychle reagovat – musí být schopny se vypořádat nejen s důsledky globalizace, ale i s nepříznivým demografickým vývojem. Kniha je rozdělena do dvou základních částí. První seznamuje čtenáře s problematikou sociálního prognózování a s jejím významem pro společnost. Obsahuje také základní teoretická východiska a přehled používaných kvalitativních a kvantitativních metod (např. brainstorming, panel expertů, metoda analogie, ekonomické časové řady), analytických a statistických nástrojů (např. metoda nejmenších čtverců, testování statistických hypotéz) a současně vymezuje jejich aplikační pole. Druhou část tvoří praktické případové studie. Například: Statistická regulace a její aplikace na výrobní a nevýrobní procesy, Demografické prognózy, Systémové pohledy na technologické prognózy, Ekonomika a prognózy RFID, Ekonomická situace a střednědobá prognóza HDP vybraných států. Publikace je určená širokému okruhu čtenářů – manažerům, tvůrcům podnikových vizí a strategií, politikům a pracovníkům státních institucí, kteří přijímají klíčová rozhodnutí s dopadem na budoucí vývoj společnosti, odborné veřejnosti a v nespolední řadě studentům vysokých škol ekonomického zaměření.


Values, Stratification, Transformation

Libor Prudký (ed.)

Aleš Čeněk,

2012, Plzeň
Anglicky vydaná publikace je shrnutím několik let trvajícího výzkumu Sdílení hodnot. Tento výzkum řídil editor této publikace a probíhal pod záštitou Centra pro sociální a ekonomické strategie, Fakulty sociálních věd, Univerzity Karlovy v Praze. Kniha se skládá z 24 studií, které se zaměřují na změny v hodnotách během procesu transformace v postkomunistických zemích a obecně na otázku hodnot, jejich chápání a výzkumu stejně tak jako na jejich roli v procesech transformace a stratifikace.


Methodology of Science. An Introduction

František Ochrana

Karolinum Press,

2012, Praha

Tato publikace pojednává o klíčovém problému metodologie věd. K vědecké metodologii je přistupováno jako k teorii vědeckých metod, vědeckých postupů, metod využívaných ve výzkumu a v konstrukci teorií. Analyzuje roli explanace a predikce ve vědeckém výzkumu a roli narativů v sociálních vědách.


Social policy and citizenship: the changing landscape

Evers, Adalbert - Guillemard, Anne-Marie,

Oxford University Press,

2012, PrahaReprezentativní publikace je založena na juxtapozici práv sociálního občanství na jedné straně a konkrétní sociální politiky na straně druhé v mezinárodním kontextu. Kapitola analyzuje čtyři diskursy (akademický, politický, administrativní a občanský) na toto téma v České republice mezi lety 1992 a 2010. V tomto období se pozornost věnovaná problematice sociálních práv podstatně nezvýšila. Diskursy se odehrávaly typicky v izolovaných paralelních epistemických komunitách, ať už vymezených jak uvedeno výše či ideologicky. Efektivní překonání bariér se vyskytlo mezi těmito sektory jen zřídka, a mezi ideologickými proudy už vůbec ne.