ODKAZY
Klejnová
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Klejnová
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

RNDr. Miroslava Klejnová, CSc.


+420 224 491 490


V Centru pro sociální a ekonomické strategie na FSV UK v Praze (CESES) působí jako výzkumná pracovnice od roku 2001. Zaměřuje se především na problematiku populačního vývoje ČR v jeho sociálně-politických souvislostech a na výzkum kvality života jako kritéria společenského vývoje. Současně se podílí na koordinaci a finančním řízení projektů CESES. Je zástupkyní vedoucího CESES


Narodila se v roce 1957 v Praze. V roce 1981 zakončila studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze , obor ekonomická geografie, specializace demografie. Tématem diplomové práce byla "Aplikace demografických modelů". Rigorózní zkoušku složila v roce 1982, kdy byla promována Doktorkou přírodních věd ( RNDr.). V roce 1989 absolvovala dvousemestrální postgraduální kurs speciální demografie na PřF UK obhajobou závěrečné prace "Faktory demografického stárnutí a měření jejich efektu na příkladě ČR a SR". V roce 1993 ukončila postgraduální studium na PřF UK Praha a byl jí udělen titul Kandidát věd v oboru ekonomická geografie (CSc.). Téma disertační práce: "Podmínky a sociálně-ekonomické důsledky procesu demografického stárnutí".


Po ukončení studia absolvovala studijní pobyt na Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV (1981-1983). V letech 1985 – 1988 byla interní aspirantkou na katedře ekonomické a regionální geografie, PřF UK, Praha. Během aspirantury se podílela na řešení dvou mezinárodních projektů zaměřených na populační stárnutí: a) projekt koordinovaný Population Activities Unit UN/ECE “Economic and Social Implications of Changing Age Distribution in Selected ECE Countries”, v jeho rámci měsíční pobyt na pracovišti koordinátora, UN/ECE, Ženeva, listopad 1987; b) srovnávací projekt koordinovaný Polskou akademií věd: “Problemy starenija naselenija v někotorych stranach centralno-vostočnoj Evropy i SSSR”. V období 1988 – 1991 působila jako odborný pracovník Geografického ústavu ČSAV, kde se věnovala problematice regionální dimenze populačního stárnutí v ČR. V letech 1991 – 2001 externě spolupracovala s katedrou demografie a geodemografie PřF UK na řešení grantového projektu “Analýza a prognózy populačního vývoje České republiky” a přednášela na Mezinárodních letních školách demografie a geodemografie pořádaných katedrou. V roce 2002 zpracovala v rámci programu práce Evropského populačního výboru Rady Evropy spolu s Draganou Avramov studii na téma Aktivní stárnutí v Evropě.


Je členkou České demografické společnosti (ČDS) od roku 1978 (dř. Československá demografická společnost při ČSAV)Účast v projektech CESES


2012-2016

Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby (UK - Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově – P17)


2012-2015

Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (MŠMT - OP VK)


2012-2013

Posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích (TA ČR - OMEGA)


2011-2012

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy (MHMP)


2010-2011

Rodinná politika na regionální a lokální úrovni (MPSV)


2009-2011

Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského studijního oboru Veřejná a sociální politika (MHMP – OPPA)


2011

Klíčová ohrožení a příležitosti rozvoje České republiky do roku 2025 (TC AV ČR)


2007-2011

Finance and Mental Health Services Training in Czech Republic/Central Europe (University of California)


2005-2011

Výzkumný záměr FSV a FF UK: Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy - dílčí projekt CESES: Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU (MŠMT)


2005-2009

Civil society and new forms of governance in Europe - The making of European citizenship (CINEFOGO) – Network of Excellence (6. RP EU)


2004-2008

Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti (MPSV)


2003-2006

Monitoring Quality of Life in Europe (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions)


2003-2004

Preparation of the Millennium Development Goals Baseline Report for the Czech Republic (UNDP, Regionální centrum Bratislava)


2002-2004

Dynamika transformace českého systému sociální ochrany v kontextu globalizace a evropské integrace (Součást mezinárodního projektu EU COST A 15: „Reforming Social Protection System in Europe: Comparing Dynamics of Transformation of Social Protection System in Context of Globalization and European Construction“) (MŠMT)


2001-2003

Zpráva o lidském rozvoji-Česká republika/Human Development Report-Czech Republic (UNDP Regionální centrum Bratislava, ILO) Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze


Bibliografie - vybrané tituly


 • MAŠKOVÁ, Miroslava. Populační vývoj ve světě jako oblast strategického zájmu. In: Strategické trendy globálního vývoje. 1. vyd. Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy prostřednictvím nakladatelství Roman Karpaš RK, 2012, s. 78-84. ISBN 978-80-87100-20-2.

 • POTŮČEK, Martin a kol. Klíčová ohrožení a příležitosti rozvoje České republiky do roku 2025. Vláda České republiky , 2012.

 • MAŠKOVÁ, Miroslava. Problémy s demografickým stárnutím. In Demografie (nejen) pro demografy. 3. přepracované vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2009, s. 214-225. ISBN 978-80-7419-012-4.

 • POTŮČEK, Martin - MAŠKOVÁ, Miroslava. Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009. 364 s. ISBN 978-80-246-1655-1.

 • MAŠKOVÁ, Miroslava - DRHOVÁ, Zuzana. Kritéria společenského vývoje. In Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2009, s. 17-20. ISBN 978-80-246-1655-1.

 • MAŠKOVÁ, Miroslava. Populace. In Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2009, s. 83-124. ISBN 978-80-246-1655-1.

 • POTŮČEK, Martin - MUSIL, Jiří - MAŠKOVÁ, Miroslava (eds.). Strategické volby pro Českou republiku: teoretická východiska. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2008. 375 s. ISBN 978-80-86429-86-1.

 • MAŠKOVÁ, Miroslava. Kvalita života. In Strategické volby pro českou společnost : teoretická východiska. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2008, s. 298-304. ISBN 978-80-86429-86-1.

 • MAŠKOVÁ, Miroslava - DRHOVÁ, Zuzana. The quality and sustainability of life as a criterion of societal development. In Capacities of governance in the Czech Republic. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2008, s. 129-143. ISBN 978-80-7378-038-8.

 • MAŠKOVÁ, M. Populační vývoj, rodina a zdraví . In POTŮČEK, M. a kol. Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. s. 74-91. ISBN 80-86429-45-8.

 • MAŠKOVÁ, M. Kvalita a udržitelnost života. In POTŮČEK, M. a kol. Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. s. 11-20. ISBN 80-86429-45-8.

 • MAŠKOVÁ, M. – HÁVA, P. – BARTÁK, M. Cíl 6: Boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi [Goal 6: Combat HIV/AIDS, Malaria and Other Diseases.] In POTŮČEK, M. et al. (eds.). Rozvojové cíle tisícíletí : cesta ke snižování chudoby a sociálního vyloučení : Česká republika. 1. vyd. Bratislava ; Praha : UNDP ; Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK, 2004, s. 41-46. ISBN 92-95042-04-2.

 • MAŠKOVÁ, M. – HÁVA, P. – BARTÁK, M. Cíl 5 : Zlepšit zdraví matek. [Goal 5 : Improve Maternal Health.] In POTŮČEK, M. et al. (eds.). Rozvojové cíle tisícíletí : cesta ke snižování chudoby a sociálního vyloučení : Česká republika. 1. vyd. Bratislava ; Praha : UNDP ; Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK, 2004, s. 35-39. ISBN 92-95042-04-2.

 • MAŠKOVÁ, M. Cíl 4 : Snížit dětskou úmrtnost. [Goal 4 : Reduce child mortality.] In POTŮČEK, M. et al. (eds.). Rozvojové cíle tisícíletí : cesta ke snižování chudoby a sociálního vyloučení : Česká republika. 1. vyd. Bratislava: UNDP, 2004, s. 31-34. ISBN 92-95042-04-2.

 • MAŠKOVÁ, M. Rozvojové cíle tisíciletí v České republice. In: Kabele, J., Potůček, M., Prázová, I. a Veselý, A. eds. Rozvoj české společnosti v Evropské unii. 1. díl Sociologie, Prognostika a správa. Praha: Matfyzpress, 2004. ISBN 80-86732-35-5

 • MAŠKOVÁ, M. Evolution of Social Care Services for Older Population. In: Czech Welfare State: Changing Environment, Changing Institutions/Český stát veřejných sociálních služeb: měnící se prostředí, měnící se instituce. Studie CESES, č. 7/2004. s. 23-39.

 • MAŠKOVÁ, M. - BEDNAŘÍK, A. - HAVRDA, M. Sociální soudržnost. In FRIČ, Pavol, et al. (ed.). Česká soda v Evropské unii: scénáře strategického chování ČR v EU. 1. vyd. Praha : G plus G, 2004, s. 48-76. ISBN 80-86103-74-9.

 • MAŠKOVÁ, M. - BEDNAŘÍK, A.  Modernizace očima nositelů konzervativních tradic a nositelů modernizačních změn. In FRIČ, Pavol et al. (eds.) Češi na cestě za svojí budoucností. Budoucnost a modernizace v postojích a očekáváních obyvatelstva. Praha: G plus G, 2003, s. 88-124. ISBN 80-86103-71-4

 • MAŠKOVÁ, Miroslava. Population development, family, health care. In Human Development Report. The Czech Republic 2003. Where do we come from, what are we and where are we going? Přel. T. Svoboda. Praha: MJF, 2003. s. 10-17. ISBN: 80-86284-34-4

 • MAŠKOVÁ, Miroslava. Demografický vývoj, rodina, zdraví. In Zpráva o lidském rozvoji. Česká republika 2003. Odkud jsme, kdo jsme a kam kráčíme? Praha: MJF, 2003. s. 10-16. ISBN: 80-86284-33-6

 • MAŠKOVÁ, Miroslava – FRIČ, Pavol et al. Životní strategie obyvatelstva ČR. In Potůček, M. et al. Putování českou budoucností. Praha: Gutenberg, 2003, s. 18-58. ISBN 80-86349-09-8

 • AVRAMOV, D. - MAŠKOVÁ, M. Active Ageing in Europe. Population Studies No. 41. Volume 1. 2003. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2003. ISBN 92-871-5240-3

 • MAŠKOVÁ, M. Age Structure. In PAVLÍK, Z - KUČERA, M. (eds.). Population Development in the Czech Republic 1990 – 2002. 1st ed. Praha: Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 2002, s. 13-23.ISBN 80-86746-00-3

 • MAŠKOVÁ, M. Věková struktura. In PAVLÍK, Z. - KUČERA, M. (eds.). Populační vývoj České republiky 1990 – 2002. Praha: Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK,  2002, s. 13-22. ISBN 80-902686-8-4

 • MAŠKOVÁ, M. - BEDNAŘÍK, A..  Vývoj populace, rodina, zdraví, bydlení. In Potůček, M. et al. Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie, Fakulta sociálních věd UK, 2002, s. 203-228. ISBN 80-86349-06-3

 • MAŠKOVÁ, M. - STAŠOVÁ, L. Population Development in the Czech Republic in the 1990s. In: KUČERA, T. et al. (eds.): New demographic faces of Europe: the changing population dynamics in countries of Central and Eastern Europe, Springer, Heidelberg, 2000, s. 79-102.

 • MAŠKOVÁ, M. -  KUČERA, T. - BURCIN, B. Regionální vývoj plodnosti a úmrtnosti v letech 1987-1998. In: PAVLÍK, Z. - KUČERA, M. (eds.): Populační vývoj České republiky - 1999, Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 1999, s. 67-83.

 • MAŠKOVÁ, M. Demografické stárnutí ve vyspělých zemích ve druhé polovině 20. století. In: Pavlík, Z., Kučera, M. (eds.): Populační vývoj České republiky - 1998, Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 1999, s. 81-93.

 • MAŠKOVÁ, M. - PAVLÍK Z. Postavení České republiky v rámci populačního vývoje Evropy. In.: PAVLÍK, Z. - KUČERA, M. (eds.): Populační vývoj České republiky - 1997, Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 1998, s. 79-95.

 • MAŠKOVÁ, M. Aged in families. In: Acta Universitatis Carolinae, Geographica, Supplementum, 1994, s. 165-173.

 • MAŠKOVÁ, M. Demografické aspekty stárnutí obyvatelstva České republiky, Demografie 4, 1993, s. 236-246.

 • MAŠKOVÁ, M. The Impact of Fertility and Mortality on Population Ageing in Czechoslovakia. In: Acta Demographica IX/2, 1990, s. 94-105.
Klejnová

RNDr. Miroslava Klejnová, CSc.


+420 224 491 490


V Centru pro sociální a ekonomické strategie na FSV UK v Praze (CESES) působí jako výzkumná pracovnice od roku 2001. Zaměřuje se především na problematiku populačního vývoje ČR v jeho sociálně-politických souvislostech a na výzkum kvality života jako kritéria společenského vývoje. Současně se podílí na koordinaci a finančním řízení projektů CESES. Je zástupkyní vedoucího CESES


Narodila se v roce 1957 v Praze. V roce 1981 zakončila studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze , obor ekonomická geografie, specializace demografie. Tématem diplomové práce byla "Aplikace demografických modelů". Rigorózní zkoušku složila v roce 1982, kdy byla promována Doktorkou přírodních věd ( RNDr.). V roce 1989 absolvovala dvousemestrální postgraduální kurs speciální demografie na PřF UK obhajobou závěrečné prace "Faktory demografického stárnutí a měření jejich efektu na příkladě ČR a SR". V roce 1993 ukončila postgraduální studium na PřF UK Praha a byl jí udělen titul Kandidát věd v oboru ekonomická geografie (CSc.). Téma disertační práce: "Podmínky a sociálně-ekonomické důsledky procesu demografického stárnutí".


Po ukončení studia absolvovala studijní pobyt na Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV (1981-1983). V letech 1985 – 1988 byla interní aspirantkou na katedře ekonomické a regionální geografie, PřF UK, Praha. Během aspirantury se podílela na řešení dvou mezinárodních projektů zaměřených na populační stárnutí: a) projekt koordinovaný Population Activities Unit UN/ECE “Economic and Social Implications of Changing Age Distribution in Selected ECE Countries”, v jeho rámci měsíční pobyt na pracovišti koordinátora, UN/ECE, Ženeva, listopad 1987; b) srovnávací projekt koordinovaný Polskou akademií věd: “Problemy starenija naselenija v někotorych stranach centralno-vostočnoj Evropy i SSSR”. V období 1988 – 1991 působila jako odborný pracovník Geografického ústavu ČSAV, kde se věnovala problematice regionální dimenze populačního stárnutí v ČR. V letech 1991 – 2001 externě spolupracovala s katedrou demografie a geodemografie PřF UK na řešení grantového projektu “Analýza a prognózy populačního vývoje České republiky” a přednášela na Mezinárodních letních školách demografie a geodemografie pořádaných katedrou. V roce 2002 zpracovala v rámci programu práce Evropského populačního výboru Rady Evropy spolu s Draganou Avramov studii na téma Aktivní stárnutí v Evropě.


Je členkou České demografické společnosti (ČDS) od roku 1978 (dř. Československá demografická společnost při ČSAV)Účast v projektech CESES


2012-2016

Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby (UK - Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově – P17)


2012-2015

Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (MŠMT - OP VK)


2012-2013

Posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích (TA ČR - OMEGA)


2011-2012

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy (MHMP)


2010-2011

Rodinná politika na regionální a lokální úrovni (MPSV)


2009-2011

Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského studijního oboru Veřejná a sociální politika (MHMP – OPPA)


2011

Klíčová ohrožení a příležitosti rozvoje České republiky do roku 2025 (TC AV ČR)


2007-2011

Finance and Mental Health Services Training in Czech Republic/Central Europe (University of California)


2005-2011

Výzkumný záměr FSV a FF UK: Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy - dílčí projekt CESES: Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU (MŠMT)


2005-2009

Civil society and new forms of governance in Europe - The making of European citizenship (CINEFOGO) – Network of Excellence (6. RP EU)


2004-2008

Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti (MPSV)


2003-2006

Monitoring Quality of Life in Europe (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions)


2003-2004

Preparation of the Millennium Development Goals Baseline Report for the Czech Republic (UNDP, Regionální centrum Bratislava)


2002-2004

Dynamika transformace českého systému sociální ochrany v kontextu globalizace a evropské integrace (Součást mezinárodního projektu EU COST A 15: „Reforming Social Protection System in Europe: Comparing Dynamics of Transformation of Social Protection System in Context of Globalization and European Construction“) (MŠMT)


2001-2003

Zpráva o lidském rozvoji-Česká republika/Human Development Report-Czech Republic (UNDP Regionální centrum Bratislava, ILO) Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze


Bibliografie - vybrané tituly