ODKAZY
Nekola
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Tým CESES
Nekola
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.


Pracovní pozice:

výzkumný pracovník

Telefon:

(+420) 224 491 496

E-mail:

Web:

http://nekola.webnode.cz/Narodil se v roce 1978 v Mostě. Maturoval na Gymnáziu TGM v Litvínově v roce 1996. V letech 1996 - 1997 vyučoval chemii, dějepis a angličtinu na 1. základní škole v Litvínově, Poté zahájil studium sociologie a sociální politiky na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě sociálních věd. Studium ukončil úspěšným obhájením bakalářské práce na téma nezaměstnanost a dávky SSP a vykonáním závěrečné zkoušky v roce 2000. Téhož roku začíná pracovat jako správce sítě a webmaster v Centru pro sociální a ekonomické strategie FSV UK a zároveň zahajuje navazující magisterské studium oboru veřejná a sociální politika. Studium ukončil v roce 2003 vykonáním státní závěrečné zkoušky a obhájením diplomové práce zabývající se rolí veřejné správy ve službách sociální péče (práce byla oceněna pochvalou děkana). V roce 2004 zahájil doktorské studium na katedře veřejné a sociální politiky FSV UK. Studium ukončil v roce 2011 obhájením dizertační práce zabývající se perspektivami aktérů drogové politiky v České republice.


Současné zaměstnání

Výzkumný pracovník - Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 

Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES).

Vyučující na katedře veřejné a sociální politiky FSV UK.


Výzkumné aktivity

Od roku 2003 se podílí na výzkumné činnosti CESES v oblasti veřejné politiky. Dlouhodobě se zabývá problematikou vládnutí (projekt Strategické vládnutí) a podílel se na přípravě a analýze rozsáhlého dlouhodobého výzkumu veřejnosti a politických, hospodářských, správních, kulturních a dalších elit v České republice. Spolupracoval při řešení výzkumného grantu GA ČR č.403/03/0109 (2003 - 2005), který se zaměřoval na systematické sledování, experimentální ověřování, rozvíjení a evaluaci ve světě užívaných prognostických metod a postupů. Jako člen metodologického týmu CESES se věnuje metodám veřejné politiky a policy analysis a také problematice evaluace veřejných politik a programů. Účastnil se společného projektu CESES a The School of Public Health, University of California (Berkeley, USA).

V rámci dvou projektů pro Evropskou nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek (2011 a 2012) se věnoval problematice zaměstnávání starších osob a důchodců (age management) v České Republice. V letech 2012 - 2013 se podílel na řešení projektu Posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích (TA ČR). Od roku 2012 se podílí na výzkumu pracovníků ústřední státní správy (projekt Policy Workers in the Czech Public Administration: Practices, Professional Values and Identity; GA CŘ P404/12/0725). Od roku 2014 je řešitelem projektu Extending Working Lives - Health and Wellbeing Implications and Facilitators (Economic and Social Research Council, UK).


Další aktivity

Od roku 2007 je šéfredaktorem elektronického odborného časopisu v anglickém jazyce s názvem Central European Journal of Public Policy www.cejpp.eu.

Od roku 2013 je členem České evaluační společnosti.


Bibliografie (výběr)

 • Ochrana, Fr. a kol. Modernizace veřejné správy a vybraných veřejných služeb. Studie CESES. Praha: CESES FSV UK, 2004.

 • Nekola, M. : Politická participace a efektivita vládnutí. In: Kabele, J. - Potůček, M. - Prázová, I. - Veselý, A. (eds.): Rozvoj české spolecnosti v Evropské unii 1. díl. Praha, Matfyzpress, 2004.

 • Potůček, M. - Veselý, A. - Nekola, M. Understanding Governance: Theory, Measurement and Practice. CESES Papers No. 5. Prague, CESES, 2004.

 • Potůček a kol.: Jak jsme na tom. A co dál? Praha: SLON, 2005.

  • kapitola C2 - Dobré vládnutí. Správa věcí veřejných.

 • Frič, P. - Nekola, M. - Prudký, L. Elity a modernizace. Studie CESES. Praha: CESES, 2005.

 • Nekola, M. - Ochrana, Fr. - Hloušková, H.: Evaluace: metody, východiska a přístupy. Studie CESES. Praha: CESES, 2006.

 • Potůček, M. (ed.).: Manuál prognostických metod. Praha: SLON, 2006.

  • kapitola 8: Křížové interakce;

  • kapitola 12: Analýza dopadů trendu;

  • kapitola 15: Cestovní mapy pro vědu a technologie;

  • kapitola 16: Modelování rozhodnutí (s M. Nekolovou).

 • Nekola, M. Political Participation and Governance Effectiveness: Does Participation Matter?. In: Rosenbaum, A. - Nemec, J. (ed.). Democratic Governance in the Central and Eastern European Countries. Bratislava: NISPAcee, 2006, pp. 393-406. ISBN 80-89013-25-2.

 • Machonin, P. - Tuček, M. - Nekola, M. The Czech Economic Elite after Fifteen Years of Post-socialist Transformation. Czech Sociological Review, 2006, vol. 42, No. 3, pp: 537-556.

 • Nekola, M. Analýza a evaluace hlavních přístupů k měření vládnutí ve světě. Pražské sociálně vědní studie, 2006. Praha: FSV UK.

 • Veselý, A. - Nekola, M. (eds). Analýza a tvorba veřejných politik:přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. (2007)

  • Veselý, A. – Paterová, H. – Nekola, M. "Vědění pro politiku": praktické přístupy k analýze a tvorbě politiky.

  • Nekola, M. – Veselý, A. – Ochrana, Fr. Metody a metodologie v analýze a tvorbě veřejné politiky.

  • Nekola, M. – Veselý, A. Sběr a analýza dat.

  • Nekola, M. Evaluace a monitoring realizovaných politik.

 • Nekola, M. Analýza a evaluace hlavních přístupů k tvorbě a užití indikátorů vládnutí ve světě. In Potůček, M. a kol.: Strategické vládnutí a Česká republika. Praha, Grada, 2007.

 • Frič, P. Vůdcovství českých elit. Praha : Grada, 2008. 296 s. ISBN 978-80-247-2563-5.

  • Frič, P. - Bednařík, A. - Nekola, M. Vůdcovství českých elit

  • Frič, P. - Paterová, H. - Nekola, M. Teoretické základy vůdcovství a následovnictví.

  • Nekola, M. Následovnictví veřejnosti jako politická podpora

 • Frič, P. - Prudký, L. - Nekola, M. Veřejnost a elity : aktéři moderní společnosti. In Strategické volby pro českou společnost : teoretická východiska. Praha : Sociologické nakladatelství, 2008, s. 227-245. ISBN 978-80-86429-86-1.

 • Nekola, M. Selected problems of Czech public administration in an international comparison. In Potůček, M. (ed.). Capacities of governance in the Czech Republic. Praha : Matfyzpress, 2008, s. 55-76. ISBN 978-80-7378-038-8.

 • Nekola, M. — Ochrana, Fr.. 2009. Economic Evaluation of Public Programs. Ekonomický časopis, 2009, vol. 57, no. 5, s. 458-474.

 • Frič, P. - Nekola, M. (2010). Cohesion and Sustainability of Democratic Elites. In P. Frič (Ed.), Czech elites and general public: leadership, cohesion and democracy (pp. 58-88). Praha: Karolinum Press.

 • Nekola, M. (2010). Elites, general public, and democracy. In P. Frič (Ed.), Czech elites and general public: leadership, cohesion and democracy (pp. 125-162). Praha: Karolinum Press.

 • Nekola, M. (2010). Pragmatici, represionisté a preventisté v drogové politice. Zaostřeno na drogy, 8(6), 1-11.

 • Nekola, M. - Nekolová, M. (2010). Reforma trhu práce : hledání rovnováhy v době krize. In P. Frič & A. Veselý (Eds.), Riziková budoucnost : devět scénářů vývoje české společnosti (pp. 45-51). Praha: Matfyzpress.

 • Novotný, V. - Nekola, M. (2010). Strategické řízení a teoretické přístupy k procesu tvorby veřejných politik. In F. Ochrana (Ed.), Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky (pp. 61-87). Praha: Matfyzpress.

 • Bražinová, A. - Brborovič, O. - Chereches, R. M. - Coman, A. - Dzúrová, D. - Kerekovska, A. - Lustigová, M. - Nekola, M. - Popova, S. - Sović, S. - Spilková, J. (2011). Risk Behavior in Five Post-Communist Countries. In: Substance use in a comparative perspective : The case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia. Prague: Karolinum, s. 81-211 . ISBN 978-80-246-1891-3.

 • Frič, P. - Machonin, P. - Tuček, M. - Nekola, M. (2011). Elity v české postsocialistické transformaci (1989-2007). 1. vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-69-5.

 • Frič, P. - Nekola, M. Výzva čtvrtá: Elity a veřejnost. In: Poznávání budoucnosti jako výzva. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011, s. 55-80. ISBN 978-80-246-1897-5.

 • Nekola, M. (2011) Metoda Q ve veřejné politice. In: Současné metodologické otázky veřejné politiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, s. 136-169. ISBN 978-80-246-1865-4.

 • Nekolová, M. - Nekola, M. (2011) Effects of Employment Protection Legislation on Czech Labour Market Problems. In: New Socio-Economic Challanges of Development in Europe - 2008. 1. vyd. Riga: University of Latvia, 2011, s. 199-209. ISBN 978-9984-45-379-8.

 • Veselý, A. - Nekola, M. - Spilková, J. - Lustigová, M. Environmental factors as determinants of substance use. In: Substance use in a comparative perspective : The case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia. 1. vyd. Prague: Karolinum, 2011, s. 15-55. ISBN 978-80-246-1891-3.

 • Nekola, M. (2012) Pragmatists, Prohibitionists and Preventionists in Czech Drug Policy. Central European Journal of Public Policy. 6 (2), pp. 56–82.

 • Kohoutek, J., Nekola, M. & Novotný, V. (2013) Conceptualizing Policy Work as Activity and Field of Research. Central European Journal of Public Policy. 7 (1), pp. 28–58.

 • Nekola, M. (2013). Komplexní evaluace programu – od analýzy potřeb po evaluaci efektů. In F. Ochrana, Hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů (s. 23–40). Praha: Wolters Kluwer.

 • Nekola, M. (2013). Plánování, organizace a komunikace výsledků evaluace. In F. Ochrana, Hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů (s. 41–51). Praha: Wolters Kluwer.

 • Nekola, M. (2013). Východiska evaluace veřejných politik a programů. In F. Ochrana, Hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů (s. 13–22). Praha: Wolters Kluwer.

 • Nekola, M., & Moravek, J. (2015). Regulating New Psychoactive Substances in the Czech Republic: Policy Analysis under Urgency. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 17(3), 229–246. http://doi.org/10.1080/13876988.2014.979553

 • Nekola, M., & Veselý, A. (2016). Policy analysis in subnational governments. In A. Veselý, M. Nekola, & E. M. Hejzlarová (Eds.), Policy Analysis in the Czech Republic (pp. 125–138). Bristol: Policy Press.

 • Veselý, A., & Nekola, M. (2016a). Conclusions: the present and future of policy analysis in the Czech Republic. In A. Veselý, M. Nekola, & E. M. Hejzlarová (Eds.), Policy Analysis in the Czech Republic (pp. 323–329). Bristol: Policy Press.

 • Veselý, A., & Nekola, M. (2016b). Policy analysis and policy work in the central public administration. In A. Veselý, M. Nekola, & E. M. Hejzlarová (Eds.), Policy Analysis in the Czech Republic (pp. 107–123). Bristol: Policy Press.

 • Veselý, A., Nekola, M., & Hejzlarová, E. M. (Eds.). (2016). Policy Analysis in the Czech Republic. Bristol: Policy Press.

 • Nekola, M., & Kohoutek, J. (2016). Policy work at the sub-national level: Analytical styles of Canadian and Czech directors and managers. Canadian Public Administration, 59(2), 289–309. http://doi.org/10.1111/capa.12170


Navštivte můj profil na ResearchGATE.


 Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze

Nekola

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.


Pracovní pozice:

výzkumný pracovník

Telefon:

(+420) 224 491 496

E-mail:

Web:

http://nekola.webnode.cz/Narodil se v roce 1978 v Mostě. Maturoval na Gymnáziu TGM v Litvínově v roce 1996. V letech 1996 - 1997 vyučoval chemii, dějepis a angličtinu na 1. základní škole v Litvínově, Poté zahájil studium sociologie a sociální politiky na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě sociálních věd. Studium ukončil úspěšným obhájením bakalářské práce na téma nezaměstnanost a dávky SSP a vykonáním závěrečné zkoušky v roce 2000. Téhož roku začíná pracovat jako správce sítě a webmaster v Centru pro sociální a ekonomické strategie FSV UK a zároveň zahajuje navazující magisterské studium oboru veřejná a sociální politika. Studium ukončil v roce 2003 vykonáním státní závěrečné zkoušky a obhájením diplomové práce zabývající se rolí veřejné správy ve službách sociální péče (práce byla oceněna pochvalou děkana). V roce 2004 zahájil doktorské studium na katedře veřejné a sociální politiky FSV UK. Studium ukončil v roce 2011 obhájením dizertační práce zabývající se perspektivami aktérů drogové politiky v České republice.


Současné zaměstnání

Výzkumný pracovník - Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 

Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES).

Vyučující na katedře veřejné a sociální politiky FSV UK.


Výzkumné aktivity

Od roku 2003 se podílí na výzkumné činnosti CESES v oblasti veřejné politiky. Dlouhodobě se zabývá problematikou vládnutí (projekt Strategické vládnutí) a podílel se na přípravě a analýze rozsáhlého dlouhodobého výzkumu veřejnosti a politických, hospodářských, správních, kulturních a dalších elit v České republice. Spolupracoval při řešení výzkumného grantu GA ČR č.403/03/0109 (2003 - 2005), který se zaměřoval na systematické sledování, experimentální ověřování, rozvíjení a evaluaci ve světě užívaných prognostických metod a postupů. Jako člen metodologického týmu CESES se věnuje metodám veřejné politiky a policy analysis a také problematice evaluace veřejných politik a programů. Účastnil se společného projektu CESES a The School of Public Health, University of California (Berkeley, USA).

V rámci dvou projektů pro Evropskou nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek (2011 a 2012) se věnoval problematice zaměstnávání starších osob a důchodců (age management) v České Republice. V letech 2012 - 2013 se podílel na řešení projektu Posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích (TA ČR). Od roku 2012 se podílí na výzkumu pracovníků ústřední státní správy (projekt Policy Workers in the Czech Public Administration: Practices, Professional Values and Identity; GA CŘ P404/12/0725). Od roku 2014 je řešitelem projektu Extending Working Lives - Health and Wellbeing Implications and Facilitators (Economic and Social Research Council, UK).


Další aktivity

Od roku 2007 je šéfredaktorem elektronického odborného časopisu v anglickém jazyce s názvem Central European Journal of Public Policy www.cejpp.eu.

Od roku 2013 je členem České evaluační společnosti.


Bibliografie (výběr)

 • Ochrana, Fr. a kol. Modernizace veřejné správy a vybraných veřejných služeb. Studie CESES. Praha: CESES FSV UK, 2004.

 • Nekola, M. : Politická participace a efektivita vládnutí. In: Kabele, J. - Potůček, M. - Prázová, I. - Veselý, A. (eds.): Rozvoj české spolecnosti v Evropské unii 1. díl. Praha, Matfyzpress, 2004.

 • Potůček, M. - Veselý, A. - Nekola, M. Understanding Governance: Theory, Measurement and Practice. CESES Papers No. 5. Prague, CESES, 2004.

 • Potůček a kol.: Jak jsme na tom. A co dál? Praha: SLON, 2005.

  • kapitola C2 - Dobré vládnutí. Správa věcí veřejných.

 • Frič, P. - Nekola, M. - Prudký, L. Elity a modernizace. Studie CESES. Praha: CESES, 2005.

 • Nekola, M. - Ochrana, Fr. - Hloušková, H.: Evaluace: metody, východiska a přístupy. Studie CESES. Praha: CESES, 2006.

 • Potůček, M. (ed.).: Manuál prognostických metod. Praha: SLON, 2006.

  • kapitola 8: Křížové interakce;

  • kapitola 12: Analýza dopadů trendu;

  • kapitola 15: Cestovní mapy pro vědu a technologie;

  • kapitola 16: Modelování rozhodnutí (s M. Nekolovou).

 • Nekola, M. Political Participation and Governance Effectiveness: Does Participation Matter?. In: Rosenbaum, A. - Nemec, J. (ed.). Democratic Governance in the Central and Eastern European Countries. Bratislava: NISPAcee, 2006, pp. 393-406. ISBN 80-89013-25-2.

 • Machonin, P. - Tuček, M. - Nekola, M. The Czech Economic Elite after Fifteen Years of Post-socialist Transformation. Czech Sociological Review, 2006, vol. 42, No. 3, pp: 537-556.

 • Nekola, M. Analýza a evaluace hlavních přístupů k měření vládnutí ve světě. Pražské sociálně vědní studie, 2006. Praha: FSV UK.

 • Veselý, A. - Nekola, M. (eds). Analýza a tvorba veřejných politik:přístupy, metody a praxe. Praha: SLON. (2007)

  • Veselý, A. – Paterová, H. – Nekola, M. "Vědění pro politiku": praktické přístupy k analýze a tvorbě politiky.

  • Nekola, M. – Veselý, A. – Ochrana, Fr. Metody a metodologie v analýze a tvorbě veřejné politiky.

  • Nekola, M. – Veselý, A. Sběr a analýza dat.

  • Nekola, M. Evaluace a monitoring realizovaných politik.

 • Nekola, M. Analýza a evaluace hlavních přístupů k tvorbě a užití indikátorů vládnutí ve světě. In Potůček, M. a kol.: Strategické vládnutí a Česká republika. Praha, Grada, 2007.

 • Frič, P. Vůdcovství českých elit. Praha : Grada, 2008. 296 s. ISBN 978-80-247-2563-5.

  • Frič, P. - Bednařík, A. - Nekola, M. Vůdcovství českých elit

  • Frič, P. - Paterová, H. - Nekola, M. Teoretické základy vůdcovství a následovnictví.

  • Nekola, M. Následovnictví veřejnosti jako politická podpora

 • Frič, P. - Prudký, L. - Nekola, M. Veřejnost a elity : aktéři moderní společnosti. In Strategické volby pro českou společnost : teoretická východiska. Praha : Sociologické nakladatelství, 2008, s. 227-245. ISBN 978-80-86429-86-1.

 • Nekola, M. Selected problems of Czech public administration in an international comparison. In Potůček, M. (ed.). Capacities of governance in the Czech Republic. Praha : Matfyzpress, 2008, s. 55-76. ISBN 978-80-7378-038-8.

 • Nekola, M. — Ochrana, Fr.. 2009. Economic Evaluation of Public Programs. Ekonomický časopis, 2009, vol. 57, no. 5, s. 458-474.

 • Frič, P. - Nekola, M. (2010). Cohesion and Sustainability of Democratic Elites. In P. Frič (Ed.), Czech elites and general public: leadership, cohesion and democracy (pp. 58-88). Praha: Karolinum Press.

 • Nekola, M. (2010). Elites, general public, and democracy. In P. Frič (Ed.), Czech elites and general public: leadership, cohesion and democracy (pp. 125-162). Praha: Karolinum Press.

 • Nekola, M. (2010). Pragmatici, represionisté a preventisté v drogové politice. Zaostřeno na drogy, 8(6), 1-11.

 • Nekola, M. - Nekolová, M. (2010). Reforma trhu práce : hledání rovnováhy v době krize. In P. Frič & A. Veselý (Eds.), Riziková budoucnost : devět scénářů vývoje české společnosti (pp. 45-51). Praha: Matfyzpress.

 • Novotný, V. - Nekola, M. (2010). Strategické řízení a teoretické přístupy k procesu tvorby veřejných politik. In F. Ochrana (Ed.), Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky (pp. 61-87). Praha: Matfyzpress.

 • Bražinová, A. - Brborovič, O. - Chereches, R. M. - Coman, A. - Dzúrová, D. - Kerekovska, A. - Lustigová, M. - Nekola, M. - Popova, S. - Sović, S. - Spilková, J. (2011). Risk Behavior in Five Post-Communist Countries. In: Substance use in a comparative perspective : The case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia. Prague: Karolinum, s. 81-211 . ISBN 978-80-246-1891-3.

 • Frič, P. - Machonin, P. - Tuček, M. - Nekola, M. (2011). Elity v české postsocialistické transformaci (1989-2007). 1. vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-69-5.

 • Frič, P. - Nekola, M. Výzva čtvrtá: Elity a veřejnost. In: Poznávání budoucnosti jako výzva. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011, s. 55-80. ISBN 978-80-246-1897-5.

 • Nekola, M. (2011) Metoda Q ve veřejné politice. In: Současné metodologické otázky veřejné politiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, s. 136-169. ISBN 978-80-246-1865-4.

 • Nekolová, M. - Nekola, M. (2011) Effects of Employment Protection Legislation on Czech Labour Market Problems. In: New Socio-Economic Challanges of Development in Europe - 2008. 1. vyd. Riga: University of Latvia, 2011, s. 199-209. ISBN 978-9984-45-379-8.

 • Veselý, A. - Nekola, M. - Spilková, J. - Lustigová, M. Environmental factors as determinants of substance use. In: Substance use in a comparative perspective : The case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia. 1. vyd. Prague: Karolinum, 2011, s. 15-55. ISBN 978-80-246-1891-3.

 • Nekola, M. (2012) Pragmatists, Prohibitionists and Preventionists in Czech Drug Policy. Central European Journal of Public Policy. 6 (2), pp. 56–82.

 • Kohoutek, J., Nekola, M. & Novotný, V. (2013) Conceptualizing Policy Work as Activity and Field of Research. Central European Journal of Public Policy. 7 (1), pp. 28–58.

 • Nekola, M. (2013). Komplexní evaluace programu – od analýzy potřeb po evaluaci efektů. In F. Ochrana, Hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů (s. 23–40). Praha: Wolters Kluwer.

 • Nekola, M. (2013). Plánování, organizace a komunikace výsledků evaluace. In F. Ochrana, Hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů (s. 41–51). Praha: Wolters Kluwer.

 • Nekola, M. (2013). Východiska evaluace veřejných politik a programů. In F. Ochrana, Hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů (s. 13–22). Praha: Wolters Kluwer.

 • Nekola, M., & Moravek, J. (2015). Regulating New Psychoactive Substances in the Czech Republic: Policy Analysis under Urgency. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 17(3), 229–246. http://doi.org/10.1080/13876988.2014.979553

 • Nekola, M., & Veselý, A. (2016). Policy analysis in subnational governments. In A. Veselý, M. Nekola, & E. M. Hejzlarová (Eds.), Policy Analysis in the Czech Republic (pp. 125–138). Bristol: Policy Press.

 • Veselý, A., & Nekola, M. (2016a). Conclusions: the present and future of policy analysis in the Czech Republic. In A. Veselý, M. Nekola, & E. M. Hejzlarová (Eds.), Policy Analysis in the Czech Republic (pp. 323–329). Bristol: Policy Press.

 • Veselý, A., & Nekola, M. (2016b). Policy analysis and policy work in the central public administration. In A. Veselý, M. Nekola, & E. M. Hejzlarová (Eds.), Policy Analysis in the Czech Republic (pp. 107–123). Bristol: Policy Press.

 • Veselý, A., Nekola, M., & Hejzlarová, E. M. (Eds.). (2016). Policy Analysis in the Czech Republic. Bristol: Policy Press.

 • Nekola, M., & Kohoutek, J. (2016). Policy work at the sub-national level: Analytical styles of Canadian and Czech directors and managers. Canadian Public Administration, 59(2), 289–309. http://doi.org/10.1111/capa.12170


Navštivte můj profil na ResearchGATE.


 Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze